Spatial Environmental Services in the Approach of the Assumptions of Economics for Sustainable Development

Przestrzenne usługi środowiska w świetle założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju

Artur Michałowski

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok, Poland
E-mail: arturmichalowski@wsap.bialystok.pl

Abstract

The aim of this paper is to present the economic problems of the spatial environmental services in the emerging economy of sustainable development. Its theory has interdisciplinary bases. It is taking into account the achievements of many scientific fields, including spatial management, environmental economics and ecological economics. So far, in case of the ecological and economic problems, most attention was paid to the exploitation of natural resources, the production of environmental goods and environmental determinants of economic growth. Now it became necessary to extend ecological-economic analysis and include environmental services, which represent one of the bases for the functioning of environment-economy-society macrosystem. In fact, there is no real economy without ecological processes connected with environmental services, including the spatial environmental services.

Key words: economy, spatial management, economy of sustainable development, environmental services,  spatial environmental services, ecosystem

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie ekonomicznej problematyki przestrzennych usług środowiska w świetle założeń tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. Jej teoria charakteryzuje się interdyscyplinarnymi podstawami. Uwzględnia dorobek wielu dziedzin naukowych, w tym gospodarki przestrzennej, ekonomii środowiska i ekonomii ekologicznej. W problematyce ekologiczno-ekonomicznej dotychczas najwięcej uwagi poświęcono wykorzystywaniu zasobów naturalnych, produkcji dóbr środowiskowych i ekologicznym uwarunkowaniom wzrostu gospodarczego. W chwili obecnej niezbędnym stało się zdecydowane rozszerzenie analiz ekologiczno-ekonomicznych o przedmiot usług środowiska, które stanowią jedną z podstaw funkcjonowania makrosystemu środowisko-gospodarka-społeczeństwo. W rzeczywistości nie istnieje realna gospodarka bez procesów ekologicznych odpowiadających usługom środowiska, w tym o charakterze przestrzennym.

Słowa kluczowe: ekonomia, gospodarowanie przestrzenią, ekonomia zrównoważonego rozwoju, usługi środowiska, przestrzenne usługi środowiska, ekosystem

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 117-126

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)