Recycling of Construction Waste in Terms of Sustainable Building

Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego

Janusz Adamczyk*, Robert Dylewski**

*Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Poland
E-mail: J.Adamczyk@wez.uz.zgora.pl
** Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Zakład Teorii i Metod Optymalizacji, ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra, Poland
E-mail: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl

Summary

In the pursuit of sustainable economic development and environmental protection, enterprises construction sector should focus more on effective environmental design activities, and thus achieve the goal of permanent  growth. The construction sector consists of establishments engaged in constructing, renovating, and demolishing buildings and other engineering structures. The construction waste is an issue in every European country, and waste quantities are generally growing. Therefore, it is important to implement the elements of this group of waste recycling.

The article discusses the issue of sustainable building and the most important acts of European law referring to this subject. It also presents the stages of construction activities and their impact on the environment with recycling of building materials as the basic idea. Descriptions of innovative building materials that are produced from recycled construction waste arising in the course of construction, modernization or after the use of the building (demolition of the building) were shown. Finally the advantages and disadvantages of the use of construction waste to produce new products were identified.

Key words: sustainable building, recycling, the impact of the construction sector on the environment

Streszczenie

W dążeniu do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska, przedsiębiorstwa sektora budowlanego powinny bardziej koncentrować się na skutecznych działaniach na rzecz projektowania prośrodowiskowego, a tym samym osiągnąć cel ciągłego wzrostu. Sektor budowlany składa się z zakładów prowadzących budowy, remonty i rozbiórki budynków oraz innych konstrukcji inżynierskich. Odpady budowlane stanowią problem w każdym kraju europejskim, ilości tych odpadów stale rosną. Dlatego też, istotne jest wdrażanie elementów recyklingu tej grupy odpadów.

W artykule omówiono problematykę budownictwa zrównoważonego oraz najważniejsze akty prawa europejskiego nawiązujące do tej tematyki. Przedstawiono również etapy działalności budowlanej i ich wpływ na środowisko. Recykling materiałów budowlanych jest zasadniczą kwestią, do której nawiązuje prezentowany artykuł. Przedstawiono opisy innowacyjnych materiałów budowlanych, które są wytwarzane z recyklingu odpadów budowlanych powstających w trakcie budowy, modernizacji lub po zakończeniu użytkowania budynku (rozbiórka obiektu). Zidentyfikowano wady i zalety wykorzystania odpadów budowlanych do wytworzenia nowych wyrobów.

Słowa kluczowe: budownictwo zrównoważone, recykling, oddziaływanie sektora budowlanego na środowisko

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 125-131

PDF (FULL PAPER)