Polish Society Facing Idea and Principles of Sustainable Development

Polskie społeczeństwo wobec idei i zasad zrównoważonego rozwoju

Artur Bołtromiuk

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Poland
E-mail: irwir@irwirpan.waw.pl

Abstract

The paper presents economic dimension of outcomes of research on ecological awareness in Poland in conditions of World financial crisis 2008-2009. The social perception of the idea and principles of sustainable development as well as social perception of shapping of the relation economy-environment were discussed. Characteristic factors influencing social behaviour in relation to the environment was shown. Also the problem of dynamism of consumer choices changes was presented.

Key words: sustainable development, ecological awareness, pro-ecological behaviors, consumer choices

Streszczenie

W opracowaniu został przedstawiony ekonomiczny wymiar wyników badań świadomości ekologicznej Polaków w warunkach światowego kryzysu finansowego lat 2008-2009. Omówiono kwestię społecznego postrzegania idei i zasad zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie się relacji gospodarka–środowisko w percepcji społecznej. Wskazano na charakterystyczne czynniki warunkujące społeczne zachowania wobec środowiska. Przedstawiono także problem dynamiki zmian wyborów konsumenckich pod wpływem potencjalnie kryzysowej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, świadomość ekologiczna, proekologiczne zachowania, wybory konsumenckie

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 107-116

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)