Humanitarian Motives for Sustainable Developments in a Global Economy: An Essay

Humanitarna motywacja dla zrównoważonego rozwoju globalnej ekonomii

Paul T. Durbin

University of Delaware, Newark, DE 19716, USA
E-mail: pdurbin@udel.edu

Abstract

As a philosopher, I feel the need to begin with definitions. And it is clear to me that, as with the term “sustainability,” the related term “globalization” has many meanings – almost as many as there are authors and organizations using it. For me, the term has political connotations, and thus covers the whole range of political philosophies, from the most extreme left to the most extreme right end of the political spectrum. Some people seem to assume that globalization stands primarily for an economics-based politics: the market is the most important factor, economies of scale are crucial, and the global market – without trade limitations of any kind – is what is more important than anything in today´s technologized world.
But no sooner than we have put the matter in those terms, it is clear that there is another pole. Ever since Lenin, Marxists have maintained that globalization in that sense means no more than an extension of capitalism, the exploitation of less developed parts of the world for the advantage of  imperialist capitalist managers in the most developed parts of the world. That, it seems to me, is the root of the rhetoric of many outspoken leftist critics of globalization in the past decade or so.

That said, it seems to be clear in principle that there is a whole range of political interpretations of globalization that lie between these extremes.

Streszczenie
Jako filozof, czuję potrzebę rozpoczęcia od zdefiniowania terminów. Jest dla mnie jasne, że termin „zrównoważenie”, podobnie jak związana z nim „globalizacja” posiada wiele znaczeń – niemal tak wiele, ilu autorów i ile organizacji go stosuje. Dla mnie, termin ten ma konotacje polityczne i jest związany z wieloma filozofiami politycznymi, od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. Niektórzy zakładają, że globalizacja dotyczy głównie polityki opartej na ekonomii: rynek jest najważniejszym czynnikiem, ekonomia skali ma kluczowe znaczenie, a globalny rynek – bez żadnych ograniczeń handlowych – jest tym, co najważniejsze we współczesnym technologicznym świecie.
Jednak gdy tylko zawrzemy tę materię w owych terminach, jest jasne, że istnieje inny biegun. Od czasów Lenina, marksiści utrzymywali, że globalizacja w tym znaczeniu oznacza tylko rozszerzenie kapitalizmu i wykorzystywanie mniej rozwiniętych części świata przez imperialistycznych zarządców kapitalistycznych najbardziej rozwiniętych części świata. To według mnie jest źródło retoryki wielu mówiących bez ogródek lewicowych krytyków globalizacji w ciągu ostatniej dekady.
W zasadzie jest chyba jasne, że istnieje cały szereg politycznych interpretacji globalizacji, które leżą gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami.

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 9-13

PDF (FULL PAPER)