Subsidiarity in EU Environmental Policy

Subsydiarność  w polityce ekologicznej Unii Europejskiej

Barbara Hartman

Ul. Skarżyńskiego 4/9, 31-866 Kraków, Poland
E-mail: lornetka@tlen.pl

Abstract
Idea of subsidiarity has a constitutional aspect in an UE legislation. The paper presents realization of this idea in Community’s environmental enterprises and decisions.

Key words: subsidiarity principle, Sustainable development, UE ecological projects, responsibility

Streszczenie

Idea subsydiarności w prawodawstwie UE odgrywa podstawową rolę i obowiązuje wszystkich członków. Artykuł przedstawia realizację tej zasady we Wspólnocie na poziomie decyzyjnym i działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: zasada pomocniczości,rozwój zrównoważony, programy ekologiczne UE, odpowiedzialność

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 93-98

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)