Development in Postmodern Time

Rozwój w późnej nowoczesności

Jerzy Janikowski

 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice Piotrowice, Poland; Państwowa Rada Ochrony Środowiska
E-mail: ryszard.janikowski@gwsh.edu.pl 

Abstract

This paper provides consideration on sustainable development in postmodern time, which should conduct shaping of social development as well as development of local and global communities. Ensuring sustainability of development is a multilevel process. In particular, that means that sustainability is achieved by improving live quality of each member of population, and needs creating of adequate social, economical, ecological, spatial and institutional-political order. Fulfilling of human needs leading to improvement quality of life should be achieved by realization following objectives social and/or economical and/or environmental, what is equal with development social and/or economical and/or environmental. Interrelationships between those three categories of development influence and limited each other.

Key words: sustainability, development, ethics, global society

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotę zrównoważonego rozwoju w późnej nowoczesności odnoszącą się do kształtowania rozwoju społecznego zarówno lokalnych społeczeństw, jak i globalnego społeczeństwa. Rozwój sustensywny (zrównoważony) jest procesem wielopoziomowym. W szczególności, oznacza to, że powinno następować polepszanie jakości życia  wszystkich istot ludzkich, a także kreowanie ładu społecznego, gospodarczego, ekologicznego, przestrzennego i instytucjonalno-politycznego. Zaspokojenie potrzeb człowieka powinno następować przez realizację odpowiednich celów społecznych i/lub gospodarczych i/lub środowiskowych współtworzących rozwój. Współzależności pomiędzy tymi trzema kategoriami rozwojowymi winny się wzajemnie interaktywnie warunkować, a tym samym ujmować fakt, że proces rozwojowy zachodzi w trójsystemie.

Słowa kluczowe: sustensywność, rozwój, etyka, globalne społeczeństwo

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 131-134

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)