Dilemmas for Sustainable Development in Poland

Dylematy zrównoważonego rozwoju w Polsce

Jacek Jaśkiewicz

Ministerstwo Środowiska, Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, Warszawa, Poland
E-mail: jacek.jaskiewicz@mos.gov.pl

Abstract

The article consists of three parts. The first presents the aspirations of Polish society as these concern global objectives of environment protection, while the next describes accession commitments and new challenges relating to environment protection. The final part is devoted to the popularization of the philosophy of sustainable development in all its dimensions. The article describes the situation following revision of the Lisbon Strategy (objectives to 2010) as well as the EU’s Sustainable Development Strategy, but also prior to the parliamentary debate on the National Environmental Policy for the years 2007-2010 with account taken of prospects for the years 2011-2014, as well as prior to the verification of the Polish Sustainable Development Strategy.

Key words: philosophy of sustainable development, pillars of sustainable development, the economy, society, the environment

Streszczenie

Artykuł składa się z 3 części. Pierwsza prezentuje oczekiwania społeczne w aspekcie globalnych celów ochrony środowiska. Druga omawia zobowiązania akcesyjne oraz przyszłe wyzwania w zakresie ochrony środowiska. Trzecia część poświęcona jest popularyzacji filozofii zrównoważonego rozwoju z wzajemnymi powiązaniami. Artykuł opisuje sytuację po rewizji Strategii Lizbońskiej (cele do 2010 r.) oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE, przed debatą sejmową nt. Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 oraz przed weryfikacją polskiej strategii zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: filozofia zrównoważonego rozwoju, filary zrównoważonego rozwoju, gospodarka, społeczeństwo, środowisko

Problemy Ekorozwoju 3(1)2018: 33-38

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)