Various Systems of Values in Sustainable Development

Systemy wartości w zrównoważonym rozwoju

Józef M. Dołęga

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Poland

Abstract

The elements of culture considered in this work are fundamental to our understanding of culture and civilization. The foundations of culture and civilization are education, tasks, aims and priorities. Science, technology and the arts (which are occupied with values that are the results of absolute or universal values) and religious systems create culture or civilizations which favour both humans and nature. Sustainable development and a civilization of love (proposed in its final form by Pope John Paul II as the civilization of peace and life) should be built by considering the following concepts: peace, solidarity, justice, freedom, truth and love. These demand a change in the paradigm of human development as it relates to civilization and culture: away from the paradigms of war and death and towards those of peace and life.

Key words: sustainable development, culture, universal values, civilization of love

Streszczenie

Przedstawione w pracy istotne elementy kultury mają podstawowe znaczenie w zrozumieniu kultury i cywilizacji. Wypracowanie postaw wobec tak ujętej kultury i cywilizacji zależy od edukacji, jej zadań, celów i priorytetów. Nauka, technika i technologia oraz sztuka przeniknięte wartościami wynikającymi z wartości absolutnych, uniwersalnych lub z systemów wartoci opartych o religię tworzą kulturę lub cywilizację przyjazną człowiekowi i naturze. Idea zrównoważonego rozwoju oraz cywilizacja miłości, zaproponowana w ostatecznym kształcie przez Jana Pawła II, jako cywilizacja pokoju i życia powinna być budowana z zachowaniem następujących zasad: pokoju, solidarności, sprawiedliwości, wolności, prawdy i miłości. Wymaga to zmiany paradygmatu rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego ludzkości: z paradygmatu wojny i śmierci na paradygmat pokoju i życia.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, kultura, wartości uniwersalne, cywilizacja miłości

Problemy Ekorozwoju 2(2)2007: 41-49

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)