Balancing the Order of the Human World: Natural and Socio-historical Conditions

Przyrodnicze i społeczno-historyczne warunki równoważenia ładu ludzkiego świata

Zdzisława Piątek

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, Poland

Abstract

This paper considers various approaches to sustainable development and the relationship of the concept to three independent areas of the human world. The primary goal of implementing sustainable development is to achieve a symbiosis between the anthroposphere and the biosphere – a symbiosis characterised by harmony between Homo sapiens and evolutionary processes. Maintaining this balance is necessary if we are to avoid self-extermination. I wish to demonstrate here that the best strategy for the sustainable development of the anthroposphere involves maintaining a dynamic balance using the same mechanisms found to operate in natural ecosystems. I will also try to show that an anthropocentric interpretation of the principle of sustainable development complements biocentrism.

Key words: sustainable development, ecophilosophy, anthroposphere

Streszczenie

Przedmiotem rozważań są różne sposoby rozumienia idei zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do trzech współzależnych dziedzin ludzkiego świata. Nadrzędnym celem wprowadzenia zasady zrównoważonego rozwoju jest osiągnięcie trwałej symbiozy antroposfery z biosferą, polegające na współdziałaniu gatunku homo sapiens z przebiegiem procesów ewolucyjnych. Zachowanie tej równowagi jest warunkiem uniknięcia samozagłady. Tezą mojego artykułu będzie uzasadnienie twierdzenia, że optymalna strategia równoważenia rozwoju antroposfery polega na uruchomieniu takich samych mechanizmów utrzymywania dynamicznej równowagi jakie działają w naturalnych ekosystemach. Postaram się także pokazać, że antropocentryczna interpretacja zasady zrównoważonego rozwoju jest komplementarna z biocentryzmem.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ekofilozofia, antroposfera

Problemy Ekorozwoju 2(2)2007: 5-18

PDF (FULL PAPEER, IN POLISH)