Philosophical and Axiological Basis of Ecodevelopment

Filozoficzno-aksjologiczne zaplecie ekorozwoju

Włodzimierz Zięba

Uniwersytet Rzeszowski, Międzywydziałowy Instytut Filozofii, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poland
E-mail: wzieba@univ.rzeszow.pl

Streszczenie

Abstract 

The paper considers the axiological and philosophical background of sustainable development. It is a philosophy of pragmatism. Therefore, sustainable development does not transgress utilitarian values. A paradigm of a human being for it is homo faber. The shortcomings of such a philosophical background are considered. It is claimed that sustainable development supported by pragmatism is not able to constitute a new order.

Key words: ecodevelopment, pragmatism, philosophy, axiology, utilities values

Streszczenie

Artykuł rozważa aksjologiczno-filozoficzne zaplecze doktryny ekorozwoju. Identyfikuje je z filozofią pragmatyzmu. Toteż ekorozwój nie wykracza poza wartości utylitarne. Modelem bycia człowiekiem jest dlań homo faber. Rozważam mankamenty takiego zaplecza filozoficznego. Twierdzę, że ekorozwój wspierany pragmatyzmem nie jest w stanie ustanowić nowego ładu.

Słowa kluczowe: ekorozwój, pragmatyzm, filozofia, aksjologia, wartości utylitarne

Problemy Ekorozwoju 2(1)2007: 19-25

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)