Ethical Assumptions of Sustainable Development Education

Etyczne założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Włodzimierz Tyburski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Wydział Humanistyczny, Wydział Filozofii, Zakład Etyki, Coll. Minus, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, Poland
E-mail: tyburski@maius.uni.torun.pl

Abstract

The article is trying to present main ethical ideas supporting the education for sustainable development. The interest is focused on the following topics:

  • presentation of general assumptions of sustainable development education,
  • philosophical basis of the idea of sustainable development, values of life, health, justice, responsibility, moderateness and solidarity,
  • the role and importance of developmental ethics for the idea of sustainable development,
  • the cognitive, volitive and behavioral levels of action in the scope of developmental education being an element of education for sustainable development.

Key words: sustainable development, education, axiology, environment’s ethic

Streszczenie

Artykuł jest próbą prezentacji głównych założeń etycznych stanowiących podstawę dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uwaga skoncentrowana jest tu na następujących kwestiach:

  • prezentacji ogólnych założeń edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • filozoficznych podstaw idei zrównoważonego rozwoju;
  • aksjologicznych podstaw zrównoważonego rozwoju; wartości życia, zdrowia, sprawiedliwości, odpowiedzialności, powściągliwości i solidarności;
  • roli i znaczenia etyki środowiskowej w koncepcji zrównoważonego rozwoju;
  • poziomy działań w zakresie edukacji środowiskowej jako składnika edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju: kognitywny, wolitywny i behawioralny.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja, aksjologia, etyka środowiskowa

Problemy Ekorozwoju 2(1)2007: 41-47

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)