The Future We Want: Sustainable Development Goals Accomplishment with Organic Agriculture

Przyszłość, której chcemy: możliwości osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju w rolnictwie ekologicznym

Srđan Šeremešić*, Željko Dolijanović**, Mirela Tomaš Simin*, Bojan Vojnov*, Danica Glavaš Trbić*

*University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Sq Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Serbia
** University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Nemanjina 6, Belgrade, Serbia
E-mail (Corresponding Author): srdjan.seremesic@polj.uns.ac.rs

Abstract

The aim of the paper is to enlighten the role that organic agriculture can have in the achievement of Sustainable Development Goals (SDG). Currently, sustainable agriculture systems are not adequately recognized in SDG and supported by the decision-makers. Given that agriculture plays one of the key roles in sustainable development accomplishment, the introduction of an organic agriculture can be a basis to implementing SDG. Organic agriculture has multiple benefits as most valuable option in redesigning food systems to achieve ecological, economic, and social sustainability. Moreover it could encompass and establish food system from field to fork necessary to complete the SDG without oversize resource depletion and negative impact on the environment. The study showed that by placing organic agriculture in the agenda of SDG it is possible to create conditions for sustainable development while identify and manage trade-offs in agriculture and maximising co-benefits.

Key words: organic agriculture, ecological intensification, agroecology, sustainability, environment

Streszczenie

Celem artykułu jest wyjaśnienie roli, jaką rolnictwo ekologiczne może odgrywać w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Obecnie systemy zrównoważonego rolnictwa nie są odpowiednio uwzględniane w SDG i wspierane przez decydentów. Biorąc pod uwagę, że rolnictwo odgrywa jedną z kluczowych ról w realizacji zrównoważonego rozwoju, wprowadzenie rolnictwa ekologicznego może być podstawą do rzeczywistej realizacji SDG. Rolnictwo ekologiczne ma wiele zalet, jako najcenniejsza opcja w przeprojektowywaniu systemów żywnościowych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju ekologicznego, gospodarczego i społecznego. Ponadto może ustanowić system żywnościowy od pola do stołu niezbędny do ukończenia celu zrównoważonego rozwoju bez nadmiernego wyczerpywania zasobów i negatywnego wpływu na środowisko. Badanie wykazało, że umieszczając rolnictwo ekologiczne w agendzie SDG można stworzyć warunki dla zrównoważonego rozwoju, jednocześnie identyfikując i zarządzając kompromisami w rolnictwie oraz maksymalizując korzyści.

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, intensyfikacja ekologiczna, agroekologia, zrównoważoność, środowisko

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 171-180

DOI: 10.35784/pe.2021.2.18

PDF (FULL PAPER)