Sustainable Development and Transhumanism – Enlightenment Visions of Future Generations

Zrównoważony rozwój a transhumanizm – oświeceniowe wizje przyszłych pokoleń

Jacek Leszek Łapiński*, Łukasz Sadłocha**

*The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
E-mail: jalap@kul.lublin.pl, ORCID: 0000-0001-9475-3377
** College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świetokrzyski, Poland
E-mail: lusad.lusad@gmail.com, ORCID:  0000-0001-8093-3289

Abstract

Both sustainable development and transhumanism are based on forecasting, meaning making judgments about what the future will be like, and they are made according to the results of scientific research.

Sustainable development is an already implemented concept, yet transhumanism is still far from a similar degree of implementation. However, it is worth reflecting on their coexistence, as they already have their place in the scientific discourse. The element connecting sustainable development with transhumanism seems to be an enlightenment vision of human development. The aim of the article is to show the similarities and differences in these approaches to future generations.

Key words: sustainable development, transhumanism, enlightenment, future generations

Streszczenie

Zarówno zrównoważony rozwój, jak i transhumanizm bazują na prognozowaniu, czyli na sądach odnoszących się do przyszłości, sformułowanych pod wpływem wyników pozyskanych z badań naukowych.

Zrównoważony rozwój jest koncepcją już realizowaną, a do podobnego stopnia realizacji daleko jeszcze transhumanizmowi. Warto jednak podjąć refleksję nad ich koegzystencją, gdyż posiadają już swoje miejsce w dyskursie naukowym. Elementem łączącym zrównoważony rozwój z transhumanizmem wydaje się być oświeceniowa wizja rozwoju ludzkości. Celem artykułu jest pokazanie podobieństw i różnic w ich podejściu do przyszłych pokoleń.

Słowa kluczowe:  zrównoważony rozwój, transhumanizm, oświecenie, przyszłe pokolenia

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 166-170

DOI: 10.35784/pe.2021.2.17

PDF (FULL PAPER)