Social Aspects of Energy Production from Renewable Sources

Społeczne aspekty produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Wojciech Czekała*, Filip Tarkowski**, Patrycja Pochwatka***

* Department of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences,
Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, Poland  
E-mail (Corresponding Author): wojciech.czekala@up.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-7750-9265, SCOPUS Author ID: 55956882400
**Department of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, Students, Scientific Association of Ecoenergy, Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, Poland
***Department of Environmental Engineering and Geodesy, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland

Abstract

The increased demand for energy determines the need to search for its next sources. One of them could be renewable energy sources, whose importance is increasing, among others, due to the limited resources of fossil fuels. In addition, renewable energy production has many benefits, mainly environmental and economic. Moreover, the social aspects associated with it cannot be ignored. The aim of this work was to discuss selected social benefits resulting from the production of renewable energy.

Among the most important advantages of renewable energy sources is their local aspect, since energy production solves many regional problems, mainly related to its transport. The issue of energy security is also essential. In the case of biofuel production, the possibility of involving waste in energy production is extremely beneficial. The use of renewable energy itself directly affects the improvement of the environment, which in turn has a positive effect on people.

Nowadays, sustainable development is one of the most critical challenges of humanity. These activities are closely related to the use of renewable energy sources. It is important to pay attention not only to subjects related to the environmental and economic aspects but also the impact of renewable energy sources on society.

Key words: renewable energy sources, sustainable development, circular economy, social aspects, energy production

Streszczenie

Zwiększone zapotrzebowanie na energię warunkuje konieczność poszukiwania jej kolejnych źródeł. Jednym z nich mogą być odnawialne źródła energii, których znaczenie jest coraz większe, między innymi za sprawą ograniczonych zasobów paliw kopalnych. Poza tym produkcja energii z OZE niesie za sobą wiele korzyści, głównie środowiskowych oraz ekonomicznych. Nie można pominąć również aspektów społecznych z nią związanych. Celem pracy było omówienie wybranych korzyści społecznych, wynikających z produkcji energii odnawialnej.

Wśród najważniejszych zalet OZE wymienia się ich lokalny aspekt, w związku z tym, że produkcja energii rozwiązuje wiele problemów lokalnych, związanych głównie z przesyłem. Ważny jest również aspekt bezpieczeństwa energetycznego. W przypadku produkcji biopaliw niezwykle korzystna jest możliwość zagospodarowania odpadów do produkcji energii. Samo wykorzystanie OZE bezpośrednio oddziałuje na polepszenie stanu środowiska, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na ludzi.

W obecnych czasach zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań ludzkości. Działania te są ściśle związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ważnym jest, aby obok aspektów środowiskowych i ekonomicznych zwracać również uwagę na tematy związane z wpływem OZE na społeczeństwo.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym, aspekty społeczne, produkcja energii

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 61-66

DOI: 10.35784/pe.2021.1.07

PDF (FULL PAPER)