Positioning of the Amalgamated Territorial Communities of Ukraine through the Sustainable Development in the Conditions of Military Actions

Pozycjonowanie połączonych społeczności terytorialnych Ukrainy poprzez zrównoważony rozwój w warunkach działań wojskowych

Iryna Budnikevich*, Olena Kolomytseva**,
Yuliia Rohozian***,****, Inga Krupenna*,
Daria Zablodska***

* Department of Marketing, Innovation and Regional Development,
Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Ukraine
**Department of Economic Cybernetics and Marketing, Cherkasy State Technological University, Ukraine
***Department of Interregional Cooperation Problems, State Institution V.K. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
****Address (Corresponding Author): Str. Marii Kapnist 2, 323, Kyiv, Ukraine, 03057
****E-mail (Corresponding Author): j.s.rohozian@gmail.com
****ORCID: 0000-0001-5325-4213

Abstract

The article summarizes and analyses the scientific approaches to the determination and systematization of the positioning parameters of local level territories. The authors determined and systematized the positioning parameters of the amalgamated territorial communities in Ukraine through the prism of sustainable development elements in the conditions of military operations to form the most effective position of a particular community among other administrative-territorial units of the first level. Based on the results of the analysis of the positioning status in Ukraine, the Ukrainian regions were clustered by the number of ATCs that determined the direction of positioning. It is proved that each of the ATC deserves a worthy positioning of its territory in the eyes of the key stakeholders of its development. However, the communities of precisely Donets`k and Luhans`k regions will do just that, since they continue to receive losses from hostilities unfolding nearby.

Key words: positioning, amalgamated territorial communities, sustainable development, analysis, definition and systematization, region, Ukraine, military actions

Streszczenie

Artykuł analizuje naukowe podejście do określania i systematyzacji parametrów pozycjonowania terytoriów na poziomie lokalnym. Autorzy określili i usystematyzowali parametry pozycjonowania połączonych społeczności terytorialnych na Ukrainie przez pryzmat elementów zrównoważonego rozwoju w warunkach operacji wojskowych. Celem było stworzenie najbardziej efektywnej pozycji określonej społeczności wśród innych jednostek administracyjno-terytorialnych pierwszego poziomu. Na podstawie wyników analizy statusu pozycjonowania na Ukrainie, regiony ukraińskie zostały zgrupowane według liczby ATC, które określiły kierunek pozycjonowania. Udowodniono, że każdy ATC zasługuje na godne pozycjonowanie swojego terytorium w oczach kluczowych interesariuszy jego rozwoju. Jednakże społeczności w regionach Doniecka i Ługańska dopiero tego dokonają, ponieważ nadal notują straty wynikające z działań wojennych rozgrywających się w pobliżu.

Słowa kluczowe:  pozycjonowanie, połączone społeczności terytorialne, zrównoważony rozwój, analiza, definicja i systematyzacja, region, Ukraina, działania wojskowe

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 103-112

DOI: 10.35784/pe.2021.1.11

PDF (FULL PAPER)