Impact Analysis of Renewable Energy based Generation in West Africa – A case study of Nigeria

Analiza produkcji opartej na odnawialnych źródłach energii w Afryce Zachodniej – studium przypadku Nigerii

Temitope M. Adeyemi-Kayode*, Sanjay Misra*, **,
Robertas Damaševičius***

*Covenant University, Canaanland, Nigeria
**Atilim University, Ankara, Turkey
E-mail: sanjay.misra@atilim.edu.tr
***Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
E-mail: robertas.damasevicius@ktu.lt

Abstract

The limited supply of fossil fuels, constant rise in the demand of energy and the importance of reducing greenhouse emissions has brought about the adoption of renewable energy sources for generation of electrical power. In this paper, the impact of renewable energy generation in Nigeria is explored. A review of renewable deposits in Nigeria with a focus on Solar, Biomass, Hydropower, Pumped Storage Hydro and Ocean energy is detailed. The impact of renewable energy-based generation is assessed from three different dimensions: Economic Impact, Social Impact and Environmental Impact. In accessing economic impact; the conditions are employment and job creation, gross domestic product (GDP) growth and increase in local research and development. To analyze the social impact; renewable energy education, renewable energy businesses, ministries and institutes, renewable energy projects and investments as well as specific solar and wind projects across Nigeria were considered. Also, environmental issues were discussed. Similarly, policy imperatives for renewable energy generation in Nigeria was provided. This paper would be useful in accessing the successes Nigeria has experienced so far in the area of sustainable development and the next steps to achieving universal energy for all in Nigeria in 2030.

Key words: solar energy, biomass, hydropower, ocean energy, sustainability, thermal energy, economic impact, social impact, environmental impact,renewable energy, West Africa, Nigeria

Streszczenie

Ograniczona podaż paliw kopalnych, stały wzrost zapotrzebowania na energię oraz konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pociągnęły za sobą konieczność stosowania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej. W artykule zbadano wpływ wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Szczegółowy przegląd zasobów energii odnawialnej w Nigerii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, biomasy, energii wodnej i elektrowni szczytowo-pompowych i energii oceanicznej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych została przeanalizowana w trzech różnych wymiarach: wpływ na gospodarkę, wpływ na społeczeństwo i wpływ na środowisko. W aspekcie wpływu na gospodarkę wzięto pod uwagę: zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy, wzrost produktu krajowego brutto (PKB) oraz wzrost lokalnych badań i rozwój. Analiza wpływu społecznego objęła: edukację w zakresie energii odnawialnej, przedsiębiorstwa, ministerstwa i instytuty zajmujące się energią odnawialną, projekty i inwestycje w zakresie energii odnawialnej, a także konkretne projekty dotyczące energii słonecznej i wiatrowej w całej Nigerii. Omówiono również kwestie środowiskowe. W podobny sposób przedstawiono imperatywy polityczne dotyczące wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Ten artykuł wskazuje na istotny dla Nigerii cel zrównoważonego rozwoju, jakim jest odnawialna energia dla wszystkich.  Celem jest  osiągnięcie w tym kraju powszechnej odnawialnej energii dla wszystkich w 2030 r.

Słowa kluczowe: energia słoneczna, biomasa, energia wody, energia oceanu, zrównoważoność, energia cieplna,  ekonomia, społeczeństwo, środowisko, energia odnawialna, Afryka Zachodnia, Nigeria

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 67-78

DOI: 10.35784/pe.2021.1.08

PDF (FULL PAPER)