Environmental Quality, Corruption and Industry Growth: The Global Perspective

Jakość środowiska, korupcja i rozwój przemysłu: perspektywa globalna

Min Cui*, Jun-Sheng Wang*, Chun-Ping Chang**

*Department of Economics, Xi’an University of Finance and Economics, Xi’an, Shaanxi, China
**Corresponding author, Shih Chien University, Kaohsiung, Taiwan
E-mail (Corresponding Author): cpchang@g2.usc.edu.tw,
ORCID: 0000-0003-1782-4551

Abstract

This paper investigates the causal relationship between environmental quality and corruption for 129 countries, using the panel cointegration and panel-based error correction models for the period 2002-2015. In the paper, we use EPI, EHI, and EVI to represent environmental quality, which are more reasonable and comprehensive. We further take industry growth into consideration and investigate its impact on environmental quality. Our results corroborate that there exists a long-term equilibrium cointegrated relationship among the variables, both of corruption and industry growth have a negative effect on environmental quality and the corruption can seriously decrease environmental quality in the long term, while industry growth weakens environmental quality no matter in the short or long run.

Key words: environmental quality, corruption, industry growth, panel cointegration, causality

Streszczenie

W artykule zbadano związek przyczynowy między jakością środowiska a korupcją w 129 krajach, wykorzystując modele kointegracji panelowej i panelowej korekcji błędów za lata 2002-2015. W pracy używamy EPI, EHI i EVI do wyznaczania jakości środowiska, które wydają się najbardziej sensowne i wszechstronne. Ponadto bierzemy pod uwagę rozwój branży i badamy jego wpływ na jakość środowiska. Nasze wyniki potwierdzają, że istnieje długoterminowa stabilna skointegorowana relacja pomiędzy zmiennymi, zarówno korupcja, jak i rozwój przemysłu mają negatywny wpływ na jakość środowiska, a korupcja może poważnie obniżyć jakość środowiska w dłuższej perspektywie, podczas gdy wzrost przemysłu osłabia jakość środowiska zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

Słowa kluczowe: jakość środowiska, korupcja, wzrost gospodarczy, kointegracja panelowa, przyczynowość

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 29-37

DOI: 10.35784/pe.2021.1.03

PDF (FULL PAPER)