A Text-Mining Approach to the Evaluation of Sustainability Reporting Practices: Evidence from a Cross-Country Study

Analiza znaczeniowa praktyk raportowania zrównoważonego rozwoju: perspektywa światowa

Ajay Kumar*, Niladri Das**

Department of Management Studies, Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad, Jharkhand-826004, India
E-mails:* ajay.dms16@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2448-8322
** niladri_pnu2003@yahoo.co.in

Abstract

This study examines the sustainability reports (SRs)of 200 firms in both developed and emerging economies in order to identify the words most frequently used in disclosing sustainability practices within the Triple Bottom Line (TBL) approach to reporting (which emphasizes economic, environmental, and social dimensions). Its aim is to evaluate these sustainability reports under the umbrella of the GRI framework. It adopts a semi-automated Text-Mining (TM) technique to evaluate the corporate SRs of select firms from the top ten economies by GDP at current prices. Based on the GRI Standards guidelines, a total of 208 keywords were identified for analysis. The disclosures were then awarded points based on the appearance of these keywords so that the appearance of one resulted in the awarding of a score of one; if a keyword did not appear then the report was scored a zero for that word. Furthermore, a wordcloud was also generated in order to better understand the inclination of reporting language towards various TBL reporting categories. This analysis of the SRs of 200 firms from the top ten economies of the world sheds light on the differences in reporting practices and priorities as they relate to various aspects of the GRI Standards guidelines. The results indicate that SR practices have grown rapidly in the last half decade of the period selected for study (2013-2017) as compared to the first half (2008-2012). Canada ranked highest for its disclosure practices in this analysis followed by the UK, Germany, US, Japan, France, Italy, Brazil, India, and China. This study found that all included countries improved their sustainability performance over the period 2008-2017.

Key words: sustainability reporting, GRI, CSR, top ten economies, text-mining, wordcloud.

Streszczenie

W niniejszym artykule przeanalizowano raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju (SR) z 200 firm, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących, w celu zidentyfikowania słów najczęściej używanych przy ujawnianiu praktyk zrównoważonego rozwoju w ramach podejścia do raportowania treaple bottom line (TB, które kładzie nacisk na ekonomię, środowisko i wymiary społeczne. Celem jest ocena raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju w ramach GRI. Przyjęto półautomatyczną technikę Text-Mining (TM) do oceny korporacyjnych praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju (SR) wybranych firm z dziesięciu największych gospodarek według PKB w cenach bieżących. W oparciu o wytyczne standardów GRI do analizy wytypowano łącznie 208 słów kluczowych. Przyznano im następnie punkty w oparciu o częstotliwość ich występowania, tak że pojawienie się jednorazowe skutkowało przyznaniem jednej punktacji; jeśli słowo kluczowe nie pojawiło się, raport był oceniany jako zero dla tego słowa. Ponadto utworzono chmurę słów, aby lepiej zrozumieć skłonność języka raportowania do różnych kategorii raportów TBL. Ta analiza rekomendacji 200 firm z dziesięciu największych gospodarek świata rzuca światło na różnice w praktykach i priorytetach raportowania, które odnoszą się do różnych aspektów wytycznych GRI. Wyniki wskazują, że praktyki zrównoważonego rozwoju (SR) gwałtownie wzrosły w ostatniej połowie dekady wybranej do badania (2013-2017), w porównaniu z pierwszą połową (2008-2012). W tej analizie Kanada zajęła najwyższe miejsce pod względem praktyk ujawniania informacji, a następnie Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Japonia, Francja, Włochy, Brazylia, Indie i Chiny. Badanie wykazało, że wszystkie uwzględnione kraje poprawiły swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w latach 2008–2017.

Słowa kluczowe: raportowanie zrównoważonego rozwoju, GRI, CSR, 10 największych gospodarek, znaczenie tekstu, chmura słów

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 51-60

DOI: 10.35784/pe.2021.1.06

PDF (FULL PAPER)