The Idea of Sustainable Development in Reflection on the Meaning of Knowledge and Cognition

Idea zrównoważonego rozwoju w namyśle nad znaczeniem wiedzy i poznania

Agnieszka Klimska

Institute of Philosopy, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw,
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warsaw, Poland
E-mail: a.klimska@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9115-9492

Abstract

In the case of philosophical justifications of sustainable development it is important to work out epistemological standpoints, adequate to the problems considered in the areas of particular development concepts based on speculative, theoretical knowledge as well as on practical one related to activity and serving its purposes. Epistemology must correlate with the problems that are their material object as well as with goals and cognitive and practical tasks that they (concepts) have to deal with.
The present article makes an attempt at presenting reflection on knowledge and cognition by indicating the epistemological basis of the concept of sustainable development. It will endeavor to draw attention to the need of shaping the attitude of the knowing subject, to facilitate adequate understanding of what we commonly address as sustainability and implementing the proposals of sustainable development and verification of the related sources of cognition.

Key words: sustainable development, knowledge, cognition, sustainable development epistemology

Streszczenie

Dla filozoficznych uzasadnień zrównoważonego rozwoju znaczące jest wypracowywanie stanowisk epistemologicznych, adekwatnych do problemów rozpatrywanych na obszarach poszczególnych koncepcji rozwoju opartych na wiedzy teoretycznej – o charakterze spekulatywnym – i praktycznej, związanej z działaniem i jemu służącej. Epistemologia, będąc częścią każdej z koncepcji rozwoju, powinna korelować z problemami będącymi ich przedmiotem materialnym oraz ze stawianymi przed nimi (koncepcjami) celami i zadaniami poznawczymi i praktycznymi.
Artykuł stanowi próbę ukazania rozważań nad wiedzą i poznaniem poprzez wskazanie epistemologicznych podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem jest natomiast zwrócenie uwagi na potrzebę ukształtowania właściwego nastawienia podmiotu poznającego, pozwalającego możliwie adekwatnie uchwycić to, co zwykliśmy nazywać zrównoważonym rozwojem, i jednocześnie wdrażającego postulaty zrównoważonego rozwoju, a ponadto weryfikacja związanych z tym źródeł poznania. 

Słowa kluczowe:  zrównoważony rozwój, wiedza, poznanie, epistemologia zrównoważonego rozwoju

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 93-98

DOI: 10.35784/pe.2020.2.10

PDF (FULL PAPER)