The Analysis of Government Expenditures in the European Union

Analiza wydatków rządowych w krajach Unii Europejskiej

Florica Mioara Serban*, Carmen- Elena Stoenoiu, Ciprian Cristea

Technical University of Cluj-Napoca, Department of Electrical Machines and Drives,
Romania
E-mails: * Florica.Serban@emd.utcluj.ro, Carmen.Stoenoiu@emd.utcluj.ro,
Ciprian.Cristea@emd.utcluj.ro

Abstract

This article analyses data on general government expenditure, at the level of the European Union (EU 28) according to the Classification of the Functions of Government – COFOG over the 2008-2017 period. Data shows that the expenditures increased at the beginning of the economic crisis in all EU countries, being followed by a slowdown in expenditures growth. All countries have adopted policies in order to reduce government expenditures towards the end of the period, aiming to increase their efficiency. Usually in high-income countries, compared with low-income countries, government expenditures are much larger as percent of gross domestic product (GDP), but the relations are not very strong though.

Key words: government expenditure, COFOG, Gross Domestic Product (GDP), EU 28

Streszczenie

W tym artykule przeanalizowano dane dotyczące wydatków instytucji rządowych i samorządowych na poziomie Unii Europejskiej (UE 28) zgodnie z klasyfikacją funkcji rządu – COFOG w latach 2008-2017. Dane pokazują, że wydatki wzrosły na początku kryzysu gospodarczego we wszystkich krajach UE, po czym nastąpiło spowolnienie ich wzrostu. Wszystkie kraje przyjęły polityki mające na celu zmniejszenie wydatków rządowych pod koniec tego okresu, mając na celu zwiększenie ich trafności. Zwykle w krajach o wysokich dochodach, w porównaniu z krajami o niskich dochodach, wydatki rządowe są znacznie większe niż procent produktu krajowego brutto (PKB), ale powiązanie to nie jest jednak bardzo silne.

Słowa kluczowe:  wydatki rządowe, COFOG, Produkt Krajowy Brutto (PKB), EU 28

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 153-162

DOI: 10.35784/pe.2020.2.15

PDF (FULL PAPER)