Environmental Management Systems in the Context of Sustainable Development – the Identification of Open Problems

Systemy zarządzania środowiskiem w kontekście zrównoważonego rozwoju – identyfikacja otwartych problemów

Marek Bugdol*, Daniel Puciato**, Tadeusz Borys***

*Jagiellonian University, Kraków, Poland
E-mail: marek.bugdol@uj.edu.pl
**WSB University in Wrocław, Wrocław, Poland
E-mail: daniel.puciato@wsb.wroclaw.pl
***University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
E-mail: t.borys@wez.uz.zgora.pl

Abstract

The cognitive objective of this paper was to establish the roles played by standardized environmental management systems in the process of the sustainable development of an organization. At present this process is analysed mainly in the context of the UN Sustainable Development Goals formulated within the scope of the 2030 Agenda for Global Action. The main research method used by the authors was a systematic literature review. The result of the conducted review was the identification of motives and conditions for the implementation of environmental management systems as well as advantages and disadvantages resulting from such implementation. The authors also indicated the major causes of failures in the introduction and improvement of systems consistent with the ISO 14001 standard and presented conditions determining their successful implementation. In the final part of the paper, they included recommendations for further research directions in the examined problem area.

Key words: ISO 14001, sustainability, environment, management

Streszczenie

Celem poznawczym artykułu jest określenie roli znormalizowanych systemów zarządzania środowiskiem w procesie zrównoważonego rozwoju organizacji, który obecnie analizowany jest głównie w kontekście konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, opracowanych w ramach globalnej Agendy 2030. Główną metodą badawczą wykorzystaną w pracy był systematyczny przegląd literatury. Zidentyfikowano motywy i uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania środowiskowego oraz określono korzyści i niekorzyści wynikające z ich implementacji. Wskazano również najważniejsze przyczyny niepowodzeń wprowadzania i doskonalenia systemów zgodnych z normą ISO 14001 oraz określono warunki udanych implementacji. W końcowej części artykułu określono postulowane kierunki dalszych badań w rozpatrywanym obszarze problemowym.

Słowa kluczowe: ISO 14001, zrównoważoność, środowisko, zarządzanie

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 131-142

DOI: 10.35784/pe.2020.2.14

PDF (FULL PAPER)