The Impact of Selected Biotechnology Processes for Sustainable Development of the Environment and Human Life

Wpływ wybranych procesów biotechnologicznych na zrównoważony rozwój środowiska i życie człowieka

Aleksandra Badora, Magdalena Celińska

Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15 Street, 20-950 Lublin, Poland
E-mail (corresponding author): aleksandra.badora@up.lublin.pl

Abstract

The aim of this work was to show what effect biotechnology can have on the quality of human life, and on the condition of the natural environment. A number of biotechnological processes have been analyzed that can significantly improve the quality of human life, while at the same time caring for the natural environment. The prospects for the development of these processes on the global and Polish market were also analyzed. As it turned out, some of the process analyzed need further refinement to be implemented on a global scale, while others may be successfully implemented in the coming years, contributing to the improvement of the quality of such aspects of human life high-quality food products, health protection and good public health. Biotechnological processes may also have wide application in the protection and remediation of the natural environment.

Key words: biotechnology, human life, environmental protection, GMO

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było wykazanie, jaki wpływ może mieć biotechnologia na jakość ludzkiego życia, oraz na stan środowiska naturalnego. Przeanalizowano szereg procesów biotechnologicznych, mogących w znaczący sposób poprawić jakość życia człowieka, z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne.  Przeanalizowano również perspektywy rozwoju tychże procesów na rynku światowym oraz polskim. Jak się okazało, niektóre z tych procesów wymagają dalszego dopracowania, by można je wdrażać na skalę światową, natomiast inne mogą z powodzeniem, w ciągu najbliższych lat, zostać wprowadzone w celu lepszego dostępu do produktów spożywczych wysokiej jakości oraz zachowanie społeczeństwa w dobrej kondycji zdrowotnej. Procesy biotechnologiczne mogą również  mieć szerokie zastosowanie w ochronie iremediacji środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe:  biotechnologia, życie człowieka, ochrona środowiska, GMO

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 109-117

DOI: 10.35784/pe.2020.1.13

PDF (FULL PAPER)