Consumption and Sustainable Development: Ethical Aspects

Konsumpcja i zrównoważony rozwój: aspekty etyczne

Maria Miczyńska-Kowalska

Faculty of Agrobioengineering, Institute of Agricultural Sociology, University of Life Sciences in Lublin, Poland
E-mail: Maria.Miczynska@up.lublin.pl

Abstract

Economic growth, excessive consumption and the consequent growing exploitation of natural resources pose the risk of a global ecological disaster. Therefore, it is vital to create a new consumer awareness concerned about the natural environment. This paper describes the issue of sustainable consumption in the context of sustainable development. It has been assumed that the increasing popularity of ecological awareness, plays the key role in the implementation of the objectives of sustainable consumption and sustainable development. The aim of this paper is to explain mechanisms responsible for the increasing role of consumption in the modern world and to draw attention to the need to raise the ecological awareness of consumers. The paper uses the analytic-synthetic method.

Key words: consumption, sustainable consumption, sustainable development, consumerism, ecological awareness, labour, Catholic social teaching

Streszczenie

Wzrost gospodarczy, nadmierna konsumpcja, a w konsekwencji rosnąca eksploatacja zasobów naturalnych, stwarzają ryzyko globalnej katastrofy ekologicznej. Dlatego ważne jest, aby kreować nową świadomość konsumentów dotyczącą środowiska naturalnego. W artykule opisano zagadnienie zrównoważonej konsumpcji w kontekście zrównoważonego rozwoju. Założono, że rosnąca popularność świadomości ekologicznej odgrywa kluczową rolę w realizacji celów zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie mecha nizmów odpowiedzialnych za rosnącą rolę konsumpcji we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę podnoszenia świadomości ekologicznej konsumentów. W pracy wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną.

Słowa kluczowe: konsumpcja, zrównoważona konsumpcja, zrównoważony rozwój, konsumeryzm, świadomość ekologiczna, praca, katolicka nauka społeczna

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 81-88

DOI: 10.35784/pe.2020.1.09

PDF (FULL PAPER)