A Comprehensive Approach: Inclusive, Smart and Green Urban Development

Podejście zespolone: włączający, inteligentny i ekologiczny rozwój miast

Justyna Przywojska*, Aldona Podgórniak-Krzykacz**

Department of Labour and Social Policy, University of Łódź; ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, 90-214 Łódź, Poland
E-mails: *justyna.przywojska@uni.lodz.pl, ** aldona.podgorniak@uni.lodz.pl

Abstract

The subject literature provides knowledge about various contemporary concepts of urban development, emphasizing a variety of goals and priorities of this process. Although sustainability should be a key objective of development policy, the methods of achieving it seem to be diverse. As a result, there are many theories describing development processes on a local scale, but there are no scientific attempts to summarise them or to comprehensively evaluate them. In the presented article such an attempt was initiated – the evolution of the concept of sustainable development in the context of transformation of the role of man in socio-economic and political processes from homo-oeconomicus to homo cooperativus was outlined and the assumptions of contemporary concepts of urban development (smart city, eco city and compact city) were identified and evaluated in terms of their cohesion and implementation of sustainable development principles. On this basis, a conceptual framework for an inclusive urban development model was defined, considering their key values in a synergic way.

Key words: urban development, sustainability, smart city, eco city, compact city, social inclusion

Streszczenie

Literatura przedmiotu dostarcza wiedzy na temat coraz to nowszych koncepcji rozwoju miast, akcentujących różnorodne cele i priorytety tego procesu. Pomimo, iż kluczowym celem prowadzenia polityki rozwoju powinna być trwałość, postulowane metody jej osiągania wydają się być zróżnicowane. W efekcie równolegle funkcjonuje wiele teorii opisujących procesy rozwoju w skali lokalnej, przy czym brakuje naukowych prób ich podsumowania, czy kompleksowej oceny. W prezentowanym artykule podjęto taką próbę – zarysowano ewolucję koncepcji rozwoju zrównoważonego w kontekście transformacji roli człowieka w procesach społeczno-gospodarczych i politycznych od homo-oeconomicus do homo cooperativus oraz zidentyfikowano i poddano ocenie założenia współczesnych koncepcji rozwoju miast (smart city, eco city i compact city), pod kątem ich spójności i realizacji zasad rozwoju zrównoważonego. Na tej podstawie określone zostały ramy koncepcyjne dla modelu inkluzywnego rozwoju miast, uwzględniającego w sposób synergiczny ich kluczowe wartości.

Słowa kluczowe: rozwój miast, zrównoważoność, miasto inteligentne, miasto ekologiczne, miasto kompaktowe, inkluzja społeczna

Problemy Ekorozwoju 15(1)2020: 149-160

DOI: 10.35784/pe.2020.1.16

PDF (FULL PAPER)