Violence on the Natural Environment

Przemoc na środowisku naturalnym

Joanna Kostecka*, Kevin R. Butt**

*Faculty of Biology and Agriculture, Department of Natural Theories of Agriculture and Environmental Education, University of Rzeszów, Poland
E-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl
**University of Central Lancashire, Forensic and Applied Sciences, Preston, PR1 2HE, UK
E-mail: krbutt@uclan.ac.uk

Abstract

In the article, on the basis of a review of literature and personal considerations, the problem of violence was presented, especially in relation to violence in the natural environment. The expected impact of the introduction of the term violence on the natural environment in relation to the economic, social and environmental area has been presented; three pillars of sustainable development. Man is currently influencing the Earth in many ways. These harmful activities must be reduced immediately to prevent further violence in the natural environment.

Key words: education, sustainable development, violence on natural environment

Streszczenie

W artykule, na podstawie przeglądu literatury i rozważań własnych zaprezentowano problem przemocy, szczególnie w odniesieniu do przemocy w środowisku przyrodniczym. Przedstawiono oczekiwany wpływ wprowadzenia terminu przemoc na środowisku przyrodniczym w odniesieniu do obszaru gospodarczego, społecznego i środowiskowego; trzech filarów zrównoważonego rozwoju. Człowiek wywiera obecnie wpływ na Ziemię na wiele sposobów. Te szkodliwe działania muszą zostać natychmiast ograniczone, aby zapobiec dalszej przemocy w środowisku przyrodniczym.

Słowa kluczowe: edukacja, rozwój zrównoważony, przemoc na środowisku przyrodniczym

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 183-189

PDF (FULL PAPER)