Implementing Sustainability in Global Supply Chain

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw

Krishnendu Shaw

Department of Management Studies, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines). Dhanbad, Jharkhand-826004, India
E-mail: shawkrishnendu@gmail.com

Abstract

Increasing globalization, unplanned industrialization, and unethical industrial practices have created enormous environmental and social problems. Sustainable development has the potential to handle these problems. Nowadays, environmental and social sustainability are no more considered as voluntary activities to the company. However, these are the needs of the society and human being to survive in the earth. This paper discusses the issues pertaining implementation of sustainability in the global supply chain. The philosophical need of carrying out business from totally profit oriented to sustainable is discussed in this paper. The paper also discusses various operational and strategic issues for implementing sustainability. We conjecture that environmental footprint and social obligations must be monitored beyond the boundary of the country. Environmental footprint and social sustainability should be monitored at each level to make a global supply chain sustainable.

Key words: sustainable development, social sustainability, carbon emission, Corporate Social Responsibility, Global Supply Chain  

Streszczenie

Globalizacja, industrializacja i moralnie naganne praktyki przemysłowe doprowadziły do poważnych problemów środowiskowych i społecznych. Szansę na ich przezwyciężenie ma konsekwentne wprowadzanie rozwoju zrównoważonego.  Obecnie zrównoważenie środowiskowe i społeczne w przypadku firm nie są już uważane za dobrowolne. Są to potrzeby społeczeństw i ludzi, niezbędne do naszego przetrwania na ziemi. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia związane z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw. Omówiono filozoficzną potrzebę przestawienia prowadzonej działalności gospodarczej z całkowicie nastawionej na zysk na zrównoważoną. Omówiono także różne kwestie operacyjne i strategiczne dotyczące wdrażania zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że w zglobalizowanym świecie do analizy śladu ekologicznego i zobowiązań społecznych, perspektywa krajowa nie jest wystarczającą, muszą być one monitorowane z perspektywy międzynarodowej. Ponadto ślad środowiskowy i zrównoważony rozwój społeczny powinny być monitorowane na każdym poziomie, aby globalny łańcuch dostaw był zrównoważony.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, społeczna zrównoważoność, emisja dwutlenku węgla, społeczna odpowiedzialność biznesu, globalny łańcuch dostaw

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 117-127

PDF (FULL PAPER)