Comparative Assessment and Obstacles in the Advancement of Renewable Energy in India and China

Ocena porównawcza rozwoju energii odnawialnej w Indiach i Chinach 

Pankaj Kumar, Himanshu Sharma, Nitai Pal*, Pradip Kumar Sadhu

Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, Jharkhand, India-826004
*E-mail (corresponding author): nitai@iitism.ac.in

Abstract

This paper presents a comparative in-depth investigation of the energy standings, opportunities and the barriers that occur in the expansion of renewable energy in the Asia’s two fastest growing economies, i.e. India and China. These two countries contain almost 36% of the world’s population and constitute the fastest emerging hub for trade and industries in the energy sector in which different types of energy resources are sought to meet the energy demands. Non-conventional sources of energy are the inevitable alternative for the achievement of economic improvement, ecological balance, nature friendly environment and sustainable development. It is recommended to eliminate the obstacles to achieving the estimated energy targets of the 13th financial year plan (FYP) of both nations and stimulate the enhancement of the rate of green energy resources exploitation.

Key words: biomass energy, hydro power, ocean energy, solar energy, wind energy

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia porównawcze dogłębne badanie możliwości i barier, które występują w ekspansji energii odnawialnej w dwóch najszybciej rozwijających się gospodarkach Azji, tj. w Indiach i Chinach. Te dwa kraje to prawie 36% ludności świata, stanowią one najszybciej rozwijające się centrum handlu i przemysłu w sektorze energetycznym, w którym różne rodzaje zasobów energetycznych są brane pod uwagę w kontekście zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Niekonwencjonalne źródła energii są nieuniknioną alternatywą dla osiągnięcia postępu ekonomicznego, równowagi ekologicznej, środowiska przyjaznego naturze i zrównoważonego rozwoju. Zaleca się wyeliminowanie przeszkód w osiąganiu celów energetycznych w ramach trzynastego planu roku budżetowego (FYP) obu narodów i stymulowanie wzrostu wykorzystania zielonych zasobów energii.

Słowa kluczowe:  energia biomasy, energia wodna, energia oceanów, energia słoneczna, energia wiatru

Problemy Ekorozwoju 14(2)2019: 183-189

PDF (FULL PAPER)