Sustainable Creative Economy in Cities: Comparative Analysis of Capital Cities in the EU

Zrównoważone gospodarki kreatywne w miastach: analiza porównawcza stolic państw UE

Barbara Bradač Hojnik

University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenia
E-mail: barbara.bradac@um.si

Abstract

This article compares levels of creative economies in capital cities in European Union (EU), identifies groups of cities with similar characteristics, and approaches to developing a sustainable creative cities. At the urban level, creativity represent an important element of economic activity, enable the development of creative cities and contribute to all pillars of sustainable development. An essential aspect of creative economy is its quantity and quality in a particular area, which is often measured by the extent of cultural and creative industries and some other indicators. Therefore, in the article, creative economy is analysed by three indicators (Cultural vibrancy, Creative economy and Enabling environment) to assess and compare its levels in capital cities in EU. Data were collected from the database of the Cultural and Creative Cities Monitor. The comparison of capital cities by three indicators identified four groups of cities according the differences in their developmental levels of creative economy. The findings show that the differences and the relative performance regarding the creative economy among capital cities in EU are still remarkable, and that particular groups of cities focus and consequently sustainably develop specific aspects of creative economy.

Key words: creative economy, cultural and creative cities, sustainable development, cluster analysis, capital cities, European Union

Streszczenie

W artykule porównano poziomy osiągane przez gospodarki kreatywne w stolicach państw Unii Europejskiej (UE), wskazując na miasta o podobnych cechach i podejściach do tworzenia zrównoważonych miast kreatywnych. Na poziomie miasta kreatywność stanowi istotny element aktywności ekonomicznej, prowadzący do rozwoju miast kreatywnych i powiązany ze wszystkimi trzema filarami rozwoju zrównoważonego (społecznym, ekonomicznym i ekologicznym).  Istotnym aspektem gospodarki kreatywnej jest jej ilość i jakość w określonym obszarze, która jest często mierzona m.in. przez poziom osiągany przez aktywność kulturową i kreatywną. W tym artykule gospodarka kreatywna jest dyskutowana w oparciu o trzy wskaźniki (kulturowość, ekonomię kreatywną i sprzyjające środowisko), co umożliwia ocenę i porównanie ich poziomów osiąganych w stolicach UE. Wykorzystane dane pochodzą z bazy Cultural and Creative Cities Monitor. Porównanie stolic w oparciu o trzy istotne wskaźniki pozwala sklasyfikować grupy miast w oparciu o występujące różnice odnoszące się do poziomu rozwoju kreatywnej gospodarki. Uzyskane wyniki pokazują, że różnice i względna wydajność w kontekście kreatywnej gospodarki, występujące wśród stolic krajów UE jest ciągle znacząca, przy czym nie brakuje miast, które konsekwentnie – i  w sposób zrównoważony – rozwijają określone aspekty kreatywnej gospodarki.

Słowa kluczowe: Gospodarka kreatywna, kulturowe i kreatywne miasta, zrównoważony rozwój, analiza klastrów, stolice, Unia Europejska

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 97-107

PDF (FULL PAPER)