Social Dimensions of Sustainable Development in International Public Opinion

Społeczne wymiary zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej opinii publicznej

Paweł Rydzewski

Institute of Sociology, Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
E-mail: p.rydzewski@umcs.pl

Abstract

The article examines opinions on various elements of the social pillar of sustainable development. The analysis is based on the ISSP Role of Government V (2016). The research sample consisted of over 35,600 respondents from 28 different countries. It has been assumed that the most important indicator is the opinion that a given element requires much more government spending than it receives now. From the point of view of public opinion, health and education seem to constitute the crucial elements of the social pillar of sustainable development, whereas security and especially culture and the arts are much less important.

Key words: sustainable development, government, ISSP

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę opinii o elementach społecznego filaru zrównoważonego rozwoju w oparciu o badania ISSP Role of Government V (2016). Próba badawcza liczyła ponad 35 600 osób z 28 krajów. Za najważniejszy wskaźnik przyjęto opinię, iż dany element wymaga znacznie większego finansowania ze źródeł rządowych niż to ma miejsce obecnie. Zdrowie i edukacja – to elementy społecznego filaru zrównoważonego rozwoju, które wydają się być najważniejsze w opinii społecznej. Bezpieczeństwo a zwłaszcza kultura i sztuka – to elementy znacznie mniej istotne.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, rząd, ISSP

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 53-62

PDF (FULL PAPER)