Neuroscience in Linguistic Patterns of Communication Campaigns for Environmental Sustainability

Neuronauka we wzorcach lingwistycznych kampanii komunikacyjnych o ochronie środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju

Magdalena Saczyna

Faculty of Economics at the University of Gdańsk, Armii Krajowej 119, 81-701 Sopot, Poland
E-mail: ibmasacz@gmail.com

Abstract

Neuroscience is the scientific study of the nervous system and the brain, with the aim to unravel their function. Although the importance of this discipline in the social sciences has been widely discussed, there are no studies that use this potential for environmental sustainability-related applications. To the author knowledge investigations on environmental problems communication from the linguistic perspective in the context of neuroscience have been scarcely examined. The purpose of this article is to shed light on this gap, indicate the potential of neuroscience in communication campaigns, and highlight the role of linguistics elements as factors enforcing change in human proenvironmental behavior.  The author hypostatizes that the future of sustainability efforts must increasingly be seen in a systemic and holistic way and neuroscience should be seen as an alternative remedy for environmental problems. Moreover, the author examines a potential of neuroscience based on linguistic model of communication that could facilitate behavior change in the context of environmental problems and sheds light on relationship between two disciplines: linguistics and the field that investigates unconscious variables that determine human’s behavior – neuroscience. This article is a call for action to incorporate findings made in the field of neuroscience in mass communication message design to promote environmental sustainability more effective.

Key words: environmental sustainability, communication campaigns, linguistic pattern, neuroscience                    

Streszczenie

Neuronauka jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem systemu nerwowego i mózgu, która ma na celu zgłębienie zasad funkcjonowania tych organów. Pomimo faktu, że znaczenie tej dziedziny w naukach społecznych było już szeroko dyskutowane, kwestia wykorzystania potencjału neuronauki w kontekście ochrony środowiska nie została jeszcze poddana dogłębnej analizie. Zgodnie z wiedzą autorki, kwestia komunikacji o problemach zanieczyszczenia środowiska z perspektywy lingwistycznej w kontekście neuronauki nie została jak dotąd w szerokim zakresie zbadana. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na te lukę w badaniach, wskazanie na potencjał neuronauki jako aspektu wpływającego na efektywność kampanii komunikacyjnych i podkreślenie roli lingwistycznych aspektów jako czynników determinujących zmianę w zachowaniu człowieka w kontekście ochrony środowiska. Autorka niniejszego opracowania wysuwa hipotezę, że przyszłe starania zmierzające do osiągniecia zrównoważonego rozwoju powinny mieć charakter systematyczny i holistyczny, a neuronauka powinna być postrzegana jako alternatywne rozwiązanie problemów środowiskowych. Ponadto, w niniejszym artykule autorka bada potencjał neuronauki w oparciu o lingwistyczny model komunikacji, który mógłby w pozytywny sposobów wpłynąć na zmianę zachowania w odniesieniu do problemów środowiskowych, oraz podkreśla związek między dwoma dyscyplinami: lingwistyką i neuronauką – dyscypliną, która zajmuje się nieświadomymi czynnikami determinującymi zachowanie ludzkie. Niniejszy artykuł jest wezwaniem do uwzględnienia wyników badań z dziedziny neuronauki w koncepcie przekazu komunikacji masowej w celu efektywniejszej promocji ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: zrównoważoność  środowiskowa,  kampanie  komunikacyjne,  wzorzec  lingwistyczny,  neuro-nauka

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 109-118

PDF (FULL PAPER)