Formation of Theoretical and Methodological Assumptions in the Assessment of Significance of the Bioeconomy in the Country Economy

Tworzenie założeń teoretycznych i metodologicznych w ocenie znaczenia biogospodarki w ogólnej gospodarce kraju

Kęstutis Biekša, Tomas Baležentis

Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Kudirkos 18-2, LT 03105 Vilnius, Lithuania

Abstract

In order to ensure sustainable development of the modern economies, there is a need for transforming the linear economy model to circular or green economy model. Bioeconomy can contribute to this goal by ensuring the use of bioproducts and biotechnologies. The flow of material and energy in the bioeconomy is based on the use of biomass and renewable sources for food, feed, and materials production. Circulation principle reduces the amount of waste and increases the efficiency of resources use. It is important to discuss the notions of bioeconomy as described in the strategical and legal documents for bioeconomy development. This research mainly focuses on the theoretical and methodological assumptions of bioeconomy, the main measures for stimulating the development of bioeconomy. We also review the trends of the development of bioeconomy across different countries.

Key words: bio economy, sustainable development, renewable resources, bio based resources

Streszczenie

Aby zapewnić zrównoważony rozwój współczesnych gospodarek, niezbędne jest przekształcenie linearnego modelu ekonomicznego w cyrkulacyjny lub zielony. Bioekonomia może się przyczynić do osiągnięcia tego celu wprowadzając na rynek bioprodukty i biotechnologie. Przepływ materii i energii w bioekonomii oparty jest na wykorzystywaniu biomasy i odnawialnych surowców w produkcji żywności, pasz i różnorodnych materiałów. Zasada cyrkulacji zmniejsza ilość odpadów i zwiększa efektywność wykorzystania surowców. W tym kontekście ważna jest dyskusja samego pojęcia bioekonomii, tak, jak jest ono rozumiane w dostępnych strategicznych i prawnych dokumentach. Niniejsze badania koncentrują się głównie na teoretycznych i metodologicznych założeniach bioekonomii, a więc głównych środkach stymulujących rozwój bioekonomii. Ponadto przeanalizowano trendy w rozwoju bioekonomii w wybranych krajach.

Słowa kluczowe:  bioekonomia, zrównoważony rozwój, zasoby odnawialne, zasoby bio

Problemy Ekorozwoju 14(1)2019: 139-148

PDF (FULL PAPER)