Utilitarian Technological Solutions to Reduce CO2 Emission in the Aspect of Sustainable Development

Utylitarne rozwiązania technologiczne ograniczające emisję CO2  w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Tomasz P. Olejnik*,Elżbieta Sobiecka**

*Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź
**Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,Instytut Podstaw Chemii Żywności, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź
E-mail: tomasz.olejnik@p.lodz.pl

Abstract

The state of the environment is an important element of sustainable development. Emissions of greenhouse gases, including carbon dioxide, are monitored. Observed rise in CO2 emissions is forcing us to search for process solutions, which will significantly reduce its emissions, while meeting the economic criteria for the operation of the installation. EU legislation requires Member States to undertake research and implementation on industrial CO2 capture and processing. Filed under development refers to the guidelines of the European Commission, expressed in the document Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation. There are many innovative solutions related technologies CCS (Carbon Capture and Storage) operating on a laboratory scale and pilot plant. The most common methods that have found use in the binding of CO2 produced during the combustion process appropriate amine solvents, aqueous ammonia capture, absorption, ionic liquids, adsorption and membrane. Some of the above mentioned technology has been used application on the industrial scale after earlier financial calculations for their use and possible scenarios with process calculations based on value-to-cost criterion.

Key words: carbon capture and storage, sustainable development, green houses emission,

Streszczenie

Stan środowiska naturalnego to ważny element zrównoważonego rozwoju. Poziom emisji gazów cieplarnianych, w tym ditlenku węgla, jest monitorowany, a zaobserwowany wzrost emisji CO2 zmusza do poszukiwań rozwiązań procesowych, znacząco zmniejszających jego emisję, przy jednoczesnym spełnieniu ekonomicznych kryteriów funkcjonowania instalacji. Ustawodawstwo UE wymusza na państwach członkowskich podejmowanie prac badawczych oraz wdrożeniowych dotyczących przemysłowego wychwytywania i przeróbki CO2. Zakres tematyczny opracowania nawiązuje do wytycznych Komisji Europejskiej, wyrażonych w dokumencie Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation. Istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań związanych z technologiami CCS (Carbon Capture and Storage) funkcjonujących w skali laboratoryjnej i półtechnicznej. Najbardziej popularne metody, które znalazły zastosowanie w wiązaniu CO2 powstającego podczas procesu spalania to zastosowanie rozpuszczalników aminowych, przechwytywanie wodą amoniakalną, absorbcja, ciecze jonowe, adsorpcja oraz membrany. Część ww. technologii znalazła zastosowanie aplikacyjne w skali wielkoprzemysłowej po wcześniejszych finansowych kalkulacjach ich stosowania oraz możliwe scenariusze uwzględniające kalkulacje procesu w oparciu o value-to-cost kryterium.

Słowa kluczowe: wychwytywanie i składowanie węgla, zrównoważony rozwój, emisja gazów cieplarnianych

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 173-179

PDF (FULL PAPER)