Tax Payment, Social Contribution for Pollution Prevention and Happiness

Płacenie podatków, społeczny wkład w ograniczanie zanieczyszczeń i poczucie satysfakcji

Jing Xu, Jianjun Li

Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, 611130, China
E-mails: xuj@swufe.edu.cn, lijj@swufe.edu.cn

Abstract

Using data from the China part of the World Value Survey (WVS), this paper empirically studies the impact of air pollution on happiness, and further, the citizens’ willingness to pay (WTP) for pollution prevention and its determinants. The result confirms that air pollution significantly worsens happiness. Regarding he WTP, it is differentiated in the form of tax and social contribution. Contrary to the expectation that the air pollution level affects the WTP, the concern on the environment plays a bigger role in increasing the WTP. Besides, the WTP are shown significantly influenced by tax compliance incentives, trust in the government or environmental organizations, attitudes toward environmental protection responsibilities and the family income, which sheds light on effective environmental policy making and implementation.

Key words: air pollution, happiness, willingness to pay, World Value Survey

Streszczenie

W artykule, wykorzystując dane odnoszące się do Chin w ramach bazy World Value Survey (WVS), omówiono badania empiryczne odnoszące się wpływu zanieczyszczeń powietrza na poczucie satysfakcji obywateli, a także ich gotowości do zapłaty za zanieczyszczenia powietrza i ich determinanty. Otrzymane rezultaty potwierdzają, że zanieczyszczenia powietrza znacząco pogarszają poczucie satysfakcji. Biorąc pod uwagę gotowość do zapłaty, odpowiedź jest uzależniona od formy podatku i społecznego zaangażowania. Przeciwnie do oczekiwań, że zanieczyszczenia powietrza wpływają bezpośrednio gotowość do zapłaty, okazało się, że ważniejsza jest troska o środowisko. Ponadto,  na gotowość do zapłaty wpływają sensowne podatki, zaufanie do rządu, organizacji ekologicznych, świadomość odpowiedzialności za środowisko, a także osiągany dochód, co zarazem pozwala ocenić efektywność polityki środowiskowej i jej wdrażania.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, pomyślność, gotowość do zapłaty,  World Value Survey

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 59-64

PDF (FULL PAPER)