Factory Farming Versus Environment and Society. The Analysis of Selected Problems

Przemysłowa hodowla zwierząt a środowisko i społeczeństwo. Analiza wybranych problemów

Ignacy S. Fiut,  Marcin Urbaniak

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, Poland
E-mails: isfiut@agh.edu.pl, murbaniak78@gmail.com

Abstract

The thesis examined in the article is the argumentation against a popular belief that industrialised agricultural systems and intensive agriculture are beneficial. Objective facts, reports and commonly available data confirm such argumentation. Intensification in animal farming – in a long-term and multi-faceted approach – turns out to be a practice which not only abuses ecosystems and livestock, but also our health. When we consider all moral, medical and ecological controversies, it seems is meaningful and necessary to express doubts regarding the economic value of factory farming.

Key words: factory farming, intensive agriculture, monocultures, fishmeal industry

Streszczenie

Treścią niniejszej pracy jest argumentacja przeciwko popularnemu przekonaniu o dobroczynnym skutku przemysłowych upraw i chowu zwierząt. Wskazują na to obserwowane fakty, sprawozdania oraz powszechnie dostępne informacje. Polityka rolna zalecająca intensyfikację chowu – w ujęciu długoterminowym i wieloaspektowym – okazuje się praktykami nie tylko skrajnie eksploatującymi naturalne ekosystemy oraz żywy inwentarz, ale również działaniami szkodliwymi dla naszego zdrowia. Biorąc pod uwagę wszystkie moralne, medyczne, ekonomiczne i ekologiczne kontrowersje, wyrażanie wątpliwości odnośnie gospodarczej wartości przemysłowej hodowli zwierząt wydaje się być istotne i konieczne.

Słowa kluczowe: hodowla przemysłowa, intensywna agrokultura, uprawy monokulturowe, przetwórstwo rybne

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 143-156

PDF (FULL PAPER)