Ecological Entrepreneurship and Sustainable Development

Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój zrównoważony

Elena Mieszajkina

ul. Julii 17, 20-710 Lublin, Poland
E-mail: e.mieszajkina@pollub.pl

Abstract

The issue of sustainable development applies to all spheres of social life. Current activities in this field endeavour to create comprehensive solutions at all levels, ranging from local to global. Their planning should take into account the coexistence and interaction of the three capitals: economic, social and environmental. This article presents the essence of sustainable development, which seeks to harmonise these capitals. The proposal is to consider them in accordance with the principles of the system approach. It will show that the implementation of this idea requires entrepreneurial activities aimed at rationalising and modernising the economic, social, and ecological subsystems, as well as their integration to achieve synergy. Particular attention is paid to environmental entrepreneurship as a factor in regional development.

Key words: sustainable development, ecological entrepreneurship, system approach

Streszczenie

Problematyka koncepcji zrównoważonego rozwoju dotyczy wszystkich sfer życia społecznego. Obecne działania w tym zakresie zmierzają do tworzenia kompleksowych rozwiązań na wszystkich szczeblach – od lokalnego do globalnego. Powinno się je planować uwzględniając współistnienie i wzajemne oddziaływanie trzech kapitałów: ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. W artykule przedstawiono istotę zrównoważonego rozwoju, który dąży do harmonizacji tych kapitałów, zaproponowano rozpatrywanie ich zgodne z zasadami podejścia systemowego. Pokazano, że wdrożenie tej idei wymaga działań przedsiębiorczych skierowanych na usprawnienie i unowocześnienie podsystemów ekonomicznego, społecznego, ekologicznego, a także na ich zintegrowanie i uzyskanie efektu synergii. Szczególną uwagę zwrócono na przedsiębiorczość ekologiczną jako czynnik rozwoju regionalnego.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony,przedsiębiorczość ekologiczna, podejście systemowe

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 163-171

PDF (FULL PAPER)