Cultural Ecosystem Services – Framework, Theories and Practices

Usługi kulturowe pełnione przez ekosystemy – struktura, teoria i praktyka

Anna Dłużewska

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin, Poland
E-mail: dluzewska.a@gmail.com

Abstract

The article above is an attempt to present main issues of conceptual background and research practices for cultural ecosystem services, seen as an important part of sustainable development, for its practical implementation. The author begins with conceptual background of ecosystems services as whole, then goes to cultural ecosystem services conceptual background and finally to cultural ecosystem services research practice. The last part of the article gives an overview of participant disciplines (their methodologies and perspectives), main research topics, national/ geographical background of authors, and finally – main weaknesses of contemporary researches and main challenges for the future ones.

Key words: ecosystem services, cultural ecosystem services, wellbeing

Streszczenie

Artykuł stanowi próbę przedstawienia głównych zagadnień odnoszących się do teoretycznego tła i praktyk badawczych odnoszących się do usług kulturowych pełnionych przez ekosystemy. Jest to ważna kwestia związana z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego. Autorka rozpoczyna od ogólnej analizy usług pełnionych przez ekosystemy, przechodząc następnie do uwarunkowań teoretycznych usług kulturowych, aby potem odnieść się także do praktyk badawczych. Ostatnia część artykułu to przegląd dyscyplin powiązanych (ich metodologii i perspektyw), głównych tematów badawczych, krajowego/geograficznego pochodzenia autorów, a także głównych słabości obecnie  prowadzonych badań i zarysu wyzwań jakie staną przed nami w przyszłości.

Słowa kluczowe: usługi pełnione przez ekosystemy, kulturowe usługi pełnione przez ekosystemy, dobrobyt  

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 101-110

PDF (FULL PAPER)