The Holistic Concept of Sustainable Development in Strategies of Polish Voivodeships to the Year 2020

Holistyczna koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategiach polskich województw do roku 2020

Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

Poznan University of Life Science, Poland
E-mail: makmar@up.poznan.pl

Abstract

This paper presents the development strategies of the sixteen Polish voivodeships, taking into account the comprehensive concept of sustainable development, that integrates three dimensions: social, economic and ecological one. Depending on the results of this analysis, regional strategies have been divided into three categories: strategies beyond the paradigm of sustainable development, strategies beside the paradigm of sustainable development and strategies towards the sustainable development paradigm. The analysis of Europe 2020 strategy has also been carried out in terms of its focus on sustainability and impact on the strategies of European Union Member States and their regions.

Key words: sustainable development, development strategy, European Union, Polish voivodeships

Streszczenie

W niniejszym artykule zaprezentowano strategie rozwojowe szesnastu polskich województw, w kontekście całościowej koncepcji zrównoważonego rozwoju integrującej trzy wymiary: społeczny, gospodarczy i ekologiczny. W zależności od wyników tej analizy, strategie wojewódzkie podzielone zostały na trzy kategorie: strategie poza paradygmatem zrównoważonego rozwoju, strategie obok paradygmatu zrównoważonego rozwoju oraz strategie w kierunku paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzono także analizę strategii Europa 2020 w zakresie jej ukierunkowania na rozwój zrównoważony oraz wpływu na strategie państw członkowski Unii Europejskiej i ich regionów.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, strategia rozwoju, Unia Europejska, województwa polskie  

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 71-78

PDF (FULL PAPER)