Evaluation of Sustainable Development in the Member States of the European Union

Ocena poziomu zrównoważenia rozwoju krajów Unii Europejskiej

Barbara Bujanowicz-Haraś*, Paweł Janulewicz*, Anna Nowak**, Artur Krukowski**

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
E-mails: barbara.bujanowicz-haras@up.lublin.pl; pawel.janulewicz@up.lublin.pl
**Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
E-mails: anna.nowak@up.lublin.pl, artur.krukowski@up.lublin.pl

Abstract

This study evaluates the level of sustainable development in 28 member states of the European Union in 2011-2013. Research was carried out based on the so-called Hellwig’s development model method, which enabled the construction of a synthetic measure of sustainable development. It is based on indicators related to economic, social and environmental governance, as used in the European Union. The adopted method made it possible to evaluate the studied phenomenon as a whole, providing grounds for assigning the member states into four uniform groups characterised by a similar level of development. Group I, showing the highest level of sustainable development, comprised Sweden, Luxembourg, Slovenia, Denmark, Austria, and Finland. Conversely, Portugal, Bulgaria, Romania and Hungary were assigned to group IV.

Key words: the European Union, sustainable development, Hellwig development pattern

Streszczenie

W opracowaniu dokonano oceny poziomu rozwoju zrównoważonego w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2011-2013. Badania przeprowadzono w oparciu o metodę tzw. wzorca rozwoju Hellwiga, która umożliwiła skonstruowanie syntetycznego miernika rozwoju zrównoważonego. Bazuje on na stosowanych w Unii Europejskiej wskaźnikach, dotyczących ładu gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego. Zastosowana metoda pozwoliła na kompleksową ocenę badanego zjawiska, dając podstawę do podziału krajów członkowskich na cztery jednorodne grupy charakteryzujące się podobnym poziomem rozwoju. Do grupy I, o najwyższym poziomie rozwoju zrównoważonego zaklasyfikowano Szwecję, Luksemburg, Słowenię, Danię, Austrię i Finlandię. W grupie IV znalazły się natomiast Portugalia, Bułgaria, Rumunia i Węgry.

Słowa kluczowe: Unia Europejska, rozwój zrównoważony, wzorzec rozwoju Hellwiga

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 71-78

PDF (FULL PAPER)