Delinquency Hostile to Women – a Hurdle for Sustainable Development in Multidimensional Outlook

Przemoc wobec kobiet – wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju

N. Gayathri, P. Karthikeyan

School of Management Studies, Kongu Engineering College, Perundurai, Erode, Tamilnadu – 638052, India
E-mails: ngayathrimails@gmail.com, ptp_karthi@yahoo.co.in

Abstract

Violence against women is partly a result of gender relations that assumes men to be superior to women. Given the subordinate status of women, much of gender violence is considered normal and enjoys social sanction. Violence against women has been clearly defined as a form of discrimination in numerous documents. Cultural and social factors are interlinked with the development and propagation of violent behaviour. With different processes of socialization that men and women undergo, men take up stereotyped gender roles of domination and control, whereas women take up that of submission, dependence and respect for authority. A female child grows up with a constant sense of being weak and in need of protection, whether physical social or economic. This helplessness has led to her exploitation at almost every stage of life which remains a hurdle for the sustainable development of the nation. With almost half the population feeling insecure can a nation really progress towards development? Can women be called safe in any part of the world? Be it within the boundaries of the State or beyond? Cross-border crimes not just affect the women of the particular Nations at war but it travels beyond the borders and becomes an issue of global concern.

This paper discusses the crime against women comparing and relating it with various aspects of sustainable development like literacy rate, political participation of women, unemployment and sex ratio with solutions to bring a change and development towards a better tomorrow. 

Key words: violence, women, sustainability, literacy, politics, unemployment

Streszczenie

Przemoc wobec kobiet poniekąd wynika z tradycyjnego podejścia do płci, które zakłada że mężczyzna dominuje nad kobietą. Wobec statusu podrzędności  przemoc często uznawana jest za normę i nie spotyka się ze sprzeciwem. Tymczasem przemoc wobec kobiet w wielu dokumentach jednoznacznie określono jako dyskryminację. Czynniki kulturowe i społeczne mają bezpośredni związek z narastaniem problemu agresywnego zachowania. W ramach procesów socjalizacji mężczyźni podejmują stereotypową rolę dominatora i władcy, podczas gdy kobiety charakteryzuje uległość, zależność i szacunek. Dziewczynki dorastają w poczuciu bycia słabymi, którym potrzebna jest ochrona fizyczna, społeczna i ekonomiczna. W istocie to postawa bezsilności, która sprzyja ich wykorzystywaniu na  niemal każdym etapie życia, co jest istotną przeszkoda na drodze do zrównoważonego rozwoju społecznego. Czy w sytuacji, gdy niemal połowa populacji nie czuje się bezpiecznie, możemy mówić o jakimkolwiek prawdziwym rozwoju? Czy kobiety mogą czuć się bezpiecznie? Tak w granicach swego kraju, jak i poza nimi? Przestępstwa dokonywane przez międzynarodowe mafie odnoszą się nie tylko do poszczególnych krajów, ale stają się problemem globalnym. Ten artykuł podejmuje kwestię przemocy wobec kobiet w powiązaniu z problematyką rozwoju zrównoważonego, uwzględniając zagadnienia takie, jak: poziom analfabetyzmu, udział w procesach politycznych czy poziom bezrobocia w ramach obu płci. Celem jest poszukiwanie rozwiązań prowadzących w kierunku poprawy sytuacji dla lepszego jutra.

Słowa kluczowe: przemoc, zrównoważoność, umiejętność czytania i pisania, polityka, bezrobocie

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 43-50

PDF (FULL PAPER)