A Curriculum on Sustainable Information Communication Technology

Program zrównoważonej teleinformatyki (ICT)

Barış Özkan*,  Alok Mishra**

*Department of Information System Engineering
**Department of Software Engineering,
Atilim University, Ankara, Turkey
E-mail (corresponding author): alok.mishra@atilim.edu.tr

Abstract

Economies are increasingly becoming dependent on Information Communication Technology (ICT) and concerns over sustainability have called for the investigation of the relation between sustainability and ICT. While the majority of the studies in this field have an environmentalist focus in this regard, technical, economical and societal concerns on sustainability have arisen in the last decade. Today, more and more studies are addressing the need for the inclusion of sustainability as a design goal for ICT development and for the systems that rely on ICT. Therefore, the integration of education on sustainability in the curriculum is imperative for current and future generations of professionals to accomplish this goal. In this paper, we propose a curriculum for sustainable ICT along with the expected learning outcomes and components. The course design is based on a multi-faceted approach that embraces different viewpoints on sustainability and aims to increase students’ awareness of the complex nature of sustainability.

Key words: sustainability, Information Communication Technology, ICT, curriculum, professionals

Streszczenie

Świat w coraz większym stopniu zależy od Teleinformatyki (Information Communication Technology, ICT). Warto zadać pytanie o relację pomiędzy zrównoważonym rozwojem a Teleinformatyką. Większość przeprowadzanych badań koncentruje się na aspektach środowiskowych, kwestie techniczne, ekonomiczne i społeczne pozostają w cieniu. Dziś jednak coraz częściej wyrażany jest postulat wskazujący na konieczność uwzględnienia aspektu zrównoważoności w tworzeniu systemów teleinformatycznych i w podsystemach, które są od nich zależne. Dlatego uwzględnienie w programie nauczania problematyki zrównoważoności stanowi imperatyw dla obecnych i przyszłych profesjonalistów. W tym artykule proponujemy program dla zrównoważonej teleinformatyki, uwzględniający zarys treści programowych i efektów kształcenia. Program oparty jest na wieloaspektowym podejściu, obejmującym różne punkty widzenia, którego celem jest zrozumienie przez studentów złożoności problematyki zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zrównoważoność, teleinformatyka, ICT, program, profesjonaliści

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 95-101

PDF (FULL PAPER)