The Configuration Effect of Tea Enterprises’ Sustainable Production Technologies in China: Based on the FsQCA Method

Wpływ konfiguracji technologii zrównoważonej produkcji przedsiębiorstw herbacianych w Chinach: w oparciu o metodę FsQCA

Yihui Chen

Fujian Agriculture and Forestry University, Anxi College of Tea Science,
 15 Shangxiadian Rd, 350002, Fuzhou, China
E-mail: chenyihui@fafu.edu.cn, ORCID: 0000-0002-1561-8888

Abstract

Using the survey data of 45 tea enterprises in Fujian Province, China, this paper adopted fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) to study the adoption of the sustainable production technologies by tea enterprises. The results show that there are two configurations for the path to achieve the adoption of high sustainable production technologies. The core condition combination of the first configuration is the existence of sustainable development capabilities, the degree of government support, and the resource and environmental endowment, while that of the second configuration is the existence of enterprise expected value, industrial organization mode and the resource and environmental endowment. Moreover, the path achieving non-highly sustainable production technologies adoption mainly summarized as a configuration. Specifically, the core condition is the absence of sustainable development capabilities, enterprise development strategies, and the resource and environmental endowments. Furthermore, some practical policy recommendations were put forward based on the above conclusions in this paper.

Key words: agricultural enterprise, sustainable production technologies, fsQCA, China

Streszczenie

Korzystając z danych ankietowych 45 przedsiębiorstw herbacianych w prowincji Fujian w Chinach, w niniejszym artykule przyjęto jakościową analizę porównawczą zbiorów rozmytych (fsQCA) w celu zbadania przyjęcia zrównoważonych technologii produkcji przez przedsiębiorstwa produkujące herbatę. Wyniki pokazują, że istnieją dwie konfiguracje ścieżki prowadzącej do przyjęcia wysoce zrównoważonych technologii produkcji. Podstawową kombinacją warunków pierwszej konfiguracji jest możliwość zrównoważonego rozwoju, stopnia wsparcia rządowego oraz wyposażenia w zasoby i środowisko, podczas gdy druga konfiguracja to wartość oczekiwana przedsiębiorstwa, tryb organizacji przemysłowej oraz zasobów i dotacja środowiskowa. Ponadto ścieżka prowadząca do przyjęcia niezbyt zrównoważonych technologii produkcji została podsumowana głównie jako konfiguracja. Podstawowym warunkiem jest brak możliwości zrównoważonego rozwoju, strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz zasobów i środków środowiskowych. Ponadto w niniejszym dokumencie przedstawiono kilka praktycznych zaleceń dotyczących polityki opartych na powyższych wnioskach.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo rolne, technologie zrównoważonej produkcji, fsQCA, Chiny

Problemy Ekorozwoju 18(1)2023: 251-260

DOI: 10.35784/pe.2023.1.26

Submitted: 15.08.22, accepted: 1.09.22, published on-line: 1.01.23

PDF (FULL PAPER)