Systematic Approach to Sustainable Development in Agricultural and Food Systems – Example of Republic of Sakha (Yakutia) and the Arctic Zone

Systematyczne podejście do zrównoważonego rozwoju systemów rolno-spożywczych – przykład Republiki Sacha (Jakucja) i Arktyki

Aigul M. Kazambayeva*, Mira K. Begeyeva**,
Kanbibi U. Nursapina***, Rakhila Rakhmetova****

*Department of Scientific Support, Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical  University, 090009, 51 Zhangir Khan Str., Uralsk, Republic of Kazakhstan
E-mail (Corresponding Author): aigul_kazambayeva@outlook.com,
ORCID: 0000-0002-9947-4227
**Department of Strategic Development and Analysis, Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University, 090009, 51 Zhangir Khan Str., Uralsk,
Republic of Kazakhstan
***Higher School of Economics and Audit, Zhangir Khan West Kazakhstan
Agrarian-Technical University, 090009, 51 Zhangir Khan Str., Uralsk,
Republic of Kazakhstan
****Department of Information Technology, Turan-Astana University, 010000,
29 Dukenuly Str., Astana, Republic of Kazakhstan

Abstract

The relevance of the study is conditioned by the need to apply a systematic approach to the investigation of agricultural production features as a complex dynamic structure that functions in an unstable market environment and depends on the influence of natural changes. In this regard, this study aims to identify socio-economic, natural, and environmental factors that affect the sustainable development of agricultural sectors, as well as predict the impact of material, technological, and climatic factors on the health and stability of the entire system. The leading method for studying this problem is the method of a systematic approach, which allows investigating agricultural production as a complex dynamic structure that functions in an unstable market environment and depends on the influence of natural factors. In addition, this study involved the following research methods: the method of structural analysis, comparative, statistical, and deduction methods, classification method. The study presents the factors directly or indirectly influencing the development of northern agriculture, predicts the impact of these factors on the stability of the system, and shows possible ways to overcome the negative impact. The regional management system directly affected the level of food self-sufficiency of the Sakha Republic. To improve the current situation, it is necessary to review the mechanisms of interaction between state institutions and agricultural producers. Furthermore, there is an entire list of factors that negatively affect the functioning of the agricultural sector of Yakutia. The situation requires an immediate design of a policy for the development of rural areas through the socio-economic development of villages in the region. The research materials are of practical value for the governing bodies of the agro-industrial complex of the Republic of Sakha (Yakutia), as well as teachers and students studying the issues of sustainable development of agriculture.

Key words: agro-industrial complex, development factors, employment level, rural areas, the Arctic

Streszczenie

Trafność badań uwarunkowana jest koniecznością zastosowania systematycznego podejścia do badania cech produkcji rolnej jako złożonej struktury dynamicznej, funkcjonującej w niestabilnym otoczeniu rynkowym i zależnej od wpływu zmian naturalnych. W tym zakresie niniejsze opracowanie ma na celu identyfikację czynników społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych i środowiskowych wpływających na zrównoważony rozwój sektorów rolnictwa, a także prognozę wpływu czynników materiałowych, technologicznych i klimatycznych na zdrowotność i stabilność całego systemu. Wiodącą metodą badania tego problemu jest metoda podejścia systemowego, która pozwala badać produkcję rolniczą jako złożoną strukturę dynamiczną, funkcjonującą w niestabilnym otoczeniu rynkowym i zależną od wpływu czynników naturalnych. Ponadto w pracy wykorzystano następujące metody badawcze: metodę analizy strukturalnej, metodę porównawczą, statystyczną i dedukcyjną, metodę klasyfikacyjną. W opracowaniu przedstawiono czynniki wpływające bezpośrednio lub pośrednio na rozwój rolnictwa północnego, przewiduje się wpływ tych czynników na stabilność systemu oraz wskazuje możliwe sposoby przezwyciężenia negatywnego wpływu. Regionalny system zarządzania bezpośrednio wpłynął na poziom samowystarczalności żywnościowej Republiki Sacha. Dla poprawy obecnej sytuacji konieczny jest przegląd mechanizmów interakcji między instytucjami państwowymi a producentami rolnymi. Ponadto istnieje cała lista czynników, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie sektora rolnego Jakucji. Sytuacja wymaga pilnego zaprojektowania polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez społeczno-gospodarczy rozwój wsi w regionie. Materiały badawcze mają wartość praktyczną dla władz kompleksu rolno-przemysłowego Republiki Sacha (Jakucja), a także dla nauczycieli i studentów studiujących problematykę zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Słowa kluczowe: kompleks rolno-przemysłowy, czynniki rozwoju, poziom zatrudnienia, obszary rolnicze, Arktyka

Problemy Ekorozwoju 18(1):2023: 226-234

DOI: 10.35784/pe.2023.1.24

Published on-line: 1.01.23

PDF (FULL PAPER)