Geopolitical Risk, Globalization and Environmental Degradation in South Africa: Evidence from Advanced Quantiles Approach

Ryzyko geopolityczne, globalizacja i degradacja środowiska w Afryce Południowej: dowody z zaawansowanego podejścia kwantylowego

Gold Olamide Lawal*, Bisola Aladenika**,
Seyi Saint Akadiri***, Ayodeji Samson Fatigun****,
Victoria Olushola Olanrewaju*****

*School of Business, Westcliff University, Irvine, California, United States
E-mail: g.lawal.134@westcliff.edu
**School of Business, Westcliff University, Irvine, California, United States
Email: b.Aladenika.169@westcliff.edu
***Research Department, Central Bank of Nigeria, Abuja, Nigeria
E-mail (Corresponding Author): ssakadiri@cbn.gov.ng,
ORCID: 0000-0001-8901-7965
****School of Business, Westcliff University, Irvine, California, United States
E-mail: a.fatigun.138@westcliff.edu
*****Cyprus International University, Department of Business Administration,
Faculty of Economics and Administrative Science
E-mail: olaranrewajuvictoria8@gmail.com

Abstract

Sustainable development involves the incorporation of socio-economic concerns and environmental protection into the economic decision-making process, in such a way that, any developmental effort would eventually be favorable to immediate and future generations. It is against this backdrop this study investigates the effects of geopolitical risk and globalization on environmental degradation in South Africa over the period 1985Q1-2018Q4. This study improves on existing studies and raises concerns on the potential twin-effect of geopolitical risk and globalization on the environment. We deviate from the existing studies that make use of the mean causality approaches that do not consider possible dependence in the conditional tail of the series distribution. To examine whether the causality exists among the series, we make use of the novel Troster (2018) Granger non-causality in condition quantiles, which captures the pattern of causality in various quantiles. Empirical results show that there is feedback causality nexus between geopolitical risk and CO2 emissions. In majority of the quantiles, feedback causality is also observed between globalization and CO2 emissions. We find a bidirectional Granger causality nexus between geopolitical risk and environmental degradation, and between globalization and environmental degradation. Globalization and geopolitical risk negatively influence environmental degradation. We conclude that environmental degradation is not driven by globalization and geopolitical risk in South Africa, among other policy suggestions.

Key words: geopolitical risk, globalization, environmental degradation, advanced quantiles approach, South Africa

Streszczenie

Zrównoważony rozwój polega na włączeniu kwestii społeczno-ekonomicznych i ochrony środowiska do procesu podejmowania decyzji gospodarczych w taki sposób, aby wszelkie działania rozwojowe były ostatecznie korzystne dla najbliższych i przyszłych pokoleń. Na tym tle niniejsze badanie analizuje wpływ ryzyka geopolitycznego i globalizacji na degradację środowiska w Afryce Południowej w okresie 1985Q1-2018Q4. Badanie to budzi obawy dotyczące potencjalnego podwójnego wpływu ryzyka geopolitycznego i globalizacji na środowisko. Odchodzimy od istniejących badań, które wykorzystują podejście do średniej przyczynowości, które nie uwzględnia możliwej zależności w warunkowym ogonie rozkładu serii. Aby zbadać, czy istnieje związek przyczynowy między szeregami, korzystamy z Trostera (2018) Grangera bezprzyczynowości w kwantylach warunkowych, która oddaje wzorzec przyczynowości w różnych kwantylach. Wyniki empiryczne pokazują, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy sprzężenia zwrotnego między ryzykiem geopolitycznym a emisjami CO2 . W większości kwantyli obserwuje się również przyczynowość sprzężenia zwrotnego między globalizacją a emisjami CO2 . Znajdujemy dwukierunkowy związek przyczynowy Grangera między ryzykiem geopolitycznym a degradacją środowiska oraz między globalizacją a degradacją środowiska. Globalizacja i ryzyko geopolityczne negatywnie wpływają na degradację środowiska. Doszliśmy do wniosku, że degradacja środowiska nie jest spowodowana między innymi globalizacją i ryzykiem geopolitycznym w RPA, ale także innymi sugestiami politycznymi.

Słowa kluczowe: ryzyko geopolityczne, globalizacja, degradacja środowiska,  zaawansowane podejście kwantylowe, Afryka Południowa

Problemy Ekorozwoju 18(1)2023: 207-215

DOI: 10.35784/pe.2023.1.22

Submitted: 15.08.22, accepted: 1.09.22, published on-line: 1.01.23

PDF (FULL PAPER)