Trade Openness, Foreign Direct Investment and Sustainable Agriculture in Africa

Otwartość handlu, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i zrównoważone rolnictwo w Afryce

Ping Ju*, Muhammad Khalid Anser**, Romanus Osabohien***,
Onyinye Ochuba****, Rolle Remi Ahuru*****, Junaid Ashraf******

*Fuzhou University of International Studies and Trade, Research Center of Open Economics and Trade, Fuzhou, China
**Xi’an University of Architecture and Technology, School of Public Administration, China
E-mail: khalidsnnu@yahoo.com
***Covenant University, Department of Economics & Development Studies, Centre for Economics & Development Studies, Ota, Nigeria
E-mails (Corresponding author): romanus.osabohien@covenantuniversity.edu.ng,  
romik247@gmail.com
****University of Africa, Department of Economics, Toru Orua, Bayelsa State, Nigeria
E-mail: onyinye.ochuba@uat.edu.ng, daluochuba@gmail.com
*****University of Benin, Department of Economics, Centre of Excellence in Reproductive Health Innovation, Benin, Nigeria
E-mail: remi.rolle@cerhi.uniben.edu
****** Jiangxi University of Finance and Economics, School of Statistics, Nanchang, Jiangxi, China
E-mail: junaidashraf2020@outlook.com

Abstract

This study applied a panel data of 37 African countries in examining the impact of trade openness and foreign direct investment on sustainable agriculture towards the attainment of the United Nation (UN) Sustainable Development Goals (SDGs), especially, SDG-2, with the aim of ending extreme hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture. Data for the study was sourced from the Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) and World Development Indicators (WDI) of the World Bank, for the period 2005 – 2019. To control for endogeneity, the study engaged the system Generalised Method of Moments (GMM). The result shows that FDI and trade openness have significant negative impact on agricultural sustainability in Africa. This result implies that, increase in FDI may decrease agricultural sustainability by 0.00294%, while increase in trade openness may lower agricultural sustainability by 0.430066 %. Therefore, the study concludes that while trade openness is negative, policy to raise local production towards export promotion should be encouraged. In addition, FDI should be encouraged to augment local employment and investment towards increasing output and productivity in the Africa region.

Key words: agriculture, sustainability, trade liberalisation, sustainable development

Streszczenie

W artykule wykorzystano dane panelowe z 37 krajów afrykańskich w badaniu wpływu otwartości handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zrównoważone rolnictwo i osiągnięcie Celów zrównoważonego rozwoju ONZ, zwłaszcza SDG-2, który ma za zadanie wyeliminowanie skrajnego głodu, osiągniecie bezpieczeństwa żywnościowego oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. Dane do badania pochodzą z Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) oraz World Development Indicators (WDI) Banku Światowego i obejmują lata 2005-2019. W celu kontroli endogeniczności w badaniu wykorzystano system Generalized Method of Moments (GMM). Wyniki pokazują, że Bezpośrednie  Inwestycje Zagraniczne (FDI) i otwartość handlu mają znaczący negatywny wpływ na zrównoważony rozwój rolnictwa w Afryce. Wynik ten implikuje, że wzrost FDI może obniżyć zrównoważenie rolnictwa o 0,00294%, podczas gdy wzrost otwartości handlu może obniżyć zrównoważenie rolnictwa o 0,430066 %. Z tego wynika, że ​​chociaż otwartość handlu jest negatywna, należy zachęcać do polityki zwiększania produkcji lokalnej w kierunku promocji eksportu. Ponadto należy zachęcać do FDI w celu zwiększenia lokalnego zatrudnienia i inwestycji w celu zwiększenia produkcji i produktywności w Afryce.

Słowa kluczowe: rolnictwo, zrównoważoność, liberalizacja handlu, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 246-255

DOI: 10.35784/pe.2022.1.22

PDF (FULL PAPER)