Role of Religion in Environmental Sustainability: An Indian Perspective

Rola religii w kształtowaniu zrównoważoności środowiskowej: perspektywa Indyjska

Sarita Kar*, Manisha Tripathy**

Indian Institute of Technology (ISM), Department of Humanities and Social Sciences, Dhanbad-826004, India
E-mails: *karsarita@gmail.com, manishatripathy403@gmail.com

Abstract

Environmental trepidations are global issues, environment sustainability is conceivable with the noble motive, which takes real shapes with the insights and perspectives from different religions. In the process of learning and teaching laid down by religion help to expand our understanding and develop our behavior towards nature. Role of religion to shape our attitudes to the natural world is significant, because its domination in human personality is always recognizable.

The paper would like to find out different prospect to achieve environment sustainability with the help of imperatives given by Indian religion. This imparts many valuable imperatives which unify nature as an inseparable part of human life and vice versa. Three major religions originating from India were explored in this paper: Hinduism, Buddhism and Jainism. The paper tries to show the human affiliation with nature is well expressed in every aspect of Indian religious life.

Key words: Nature, Religion, Hinduism, Jainism, Buddhism

Streszczenie
Gdy degradacja środowiska stała się problemem globalnym, zrównoważony rozwój środowiska można sobie wyobrazić dzięki szlachetnemu motywowi, który przybiera realne kształty dzięki wglądom i perspektywom z różnych religii. W procesie uczenia się i nauczania nakreślonego przez religię pomagamy poszerzyć nasze rozumienie i rozwijać nasze zachowanie wobec natury. Rola religii w kształtowaniu naszego stosunku do świata przyrody jest znacząca, ponieważ jej dominacja w osobowości człowieka jest zawsze rozpoznawalna.

Artykuł podejmuje próbę rozpoznania perspektywy osiągnięcia zrównoważenia środowiska za pomocą imperatywów podanych przez religię indyjską. Daje to wiele cennych imperatywów, które jednoczą przyrodę jako nieodłączną część ludzkiego życia i vice versa. W artykule tym omówiono trzy główne religie wywodzące się z Indii: hinduizm, buddyzm i dżinizm. Artykuł stara się pokazać, że związek człowieka z naturą jest dobrze wyrażony w każdym aspekcie indyjskiego życia religijnego.

Słowa kluczowe: natura, religia, hinduizm, dżinizm, buddyzm

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 96-100

DOI: 10.35784/pe.2022.1.09

PDF (FULL PAPER)