Impact of the Agreements of the Eurasian Economic Union on the Competitiveness of the Agricultural Sector of the Member States

Wpływ porozumień Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na konkurencyjność sektora rolnego państw członkowskich

Saule S. Shintaeva*, Alexandr A. Pyagay**, Makhabbat K. Iskakova*, Botagoz N. Naukenova*, Saule T. Zhumasheva***

*Turan-Astana University, Department of Economics and Innovative Business, Faculty of Business and Information Technologies, 010000, 29 Dukenuly Str.,
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan
E-mail (Corresponding Author): shintaeva5988@uoel.uk, ORCID: 0000-0001-6837-3338
**Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Department of Accounting and Audit, Faculty of Economics, 010011, 62 Zhenis Ave., Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan
***Kazakh Research  Institute of Economics of Agro-Industrial Complex and Rural Development, Department of State Regulation in the Agro-Industrial Complex, 050057, 30B Satpayev Str., Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract

The purpose of this study is to obtain scientific and practical results aimed at the use of the advantages of integration processes within the Eurasian Economic Union to increase the sustainability and competitiveness of the development of sensitive industries of the agri-food sector in the Eurasian Economic Union member states. The assessment of the potential for export growth and the potential for import substitution was performed according to the methodology for assessing the potential for export growth and is based on previous research developments. The study assessed the impact of the Treaty on the Eurasian Economic Union on the stability and competitiveness of such processing industries as: canned milk (condensed and non-condensed products), cheese making, production of sunflower oil, sausages and white sugar. It has been established that competitive pressure from foreign producers in the context of the development of integration processes can revive the internal competitive environment.

Key words: free trade, economic benefits, product promotion, globalisation, integration

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wyników naukowych i praktycznych mających na celu wykorzystanie zalet procesów integracyjnych w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej dla zwiększenia zrównoważoności i konkurencyjności rozwoju wrażliwych branż sektora rolno-spożywczego w krajach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Ocena potencjału wzrostu eksportu i potencjału substytucji importu została przeprowadzona zgodnie z metodologią oceny potencjału wzrostu eksportu i opiera się na wcześniejszych osiągnięciach badawczych. W opracowaniu oceniono wpływ Traktatu o Unii Euroazjatyckiej na stabilność i konkurencyjność takich gałęzi przemysłu przetwórczego jak: konserwy mleczne (produkty skondensowane i nieskondensowane), serowarstwo, produkcja oleju słonecznikowego, wędlin i cukru białego. Ustalono, że presja konkurencyjna ze strony producentów zagranicznych w kontekście rozwoju procesów integracyjnych może ożywić wewnętrzne środowisko konkurencyjne.

Słowa kluczowe: wolny handel, korzyści ekonomiczne, promocja produktów, globalizacja, integracja

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 211-221

DOI: 10.35784/pe.2022.1.19

PDF (FULL PAPER)