Sustainable Development and Wind Farms

Zrównoważony rozwój a farmy wiatrowe

Bożena Mroczek*, Donata Kurpas**, Magdalena Klera***

*Public Health Department, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University, ul. Żołnierska 48, 71-240 Szczecin, Poland
E-mail: b_mroczek@data.pl
**Hollins University, VA, USA; Department of Family Medicine, Wrocław Medical University, ul. Syrokomli 1, 51-151 Wrocław, Poland; Public Higher Medical Professional School, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, Poland
E-mail: dkurpas@hotmail.com
***Polish Wind Energy Association, ul. Księcia Bogusława X 1/12-13, 70-440 Szczecin, Poland
E-mail: m.klera@psew.pl

Abstract

According to assumptions adopted by the European Union, energy production from renewable energy sources (RES) on a community-wide scale will reach 20% by 2020. One way to achieve this ambitious target is to develop wind energy. However, its evaluation is inconclusive. Among the benefits, its positive impact on the environment is constantly emphasised, in particular the lack of polluting emissions during electricity production. At the same time, wind turbines, a new, unfamiliar element appearing on the landscape could constitute an additional source of human stress.

In this article the authors attempt to assess the investments in wind power in Poland. The discussion takes into account environmental, social and economic aspects in accordance with the concept of sustainable development.

Key words: sustainable development, wind farms, renewable energy sources, health

Streszczenie

Według przyjętych w Unii Europejskiej założeń, produkcja energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w skali całej Wspólnoty ma w 2020 r. osiągnąć poziom 20%. Jedną z dróg prowadzących do osiągnięcia tego ambitnego celu jest rozwój energetyki wiatrowej. Jej ocena nie jest jednak jednoznaczna. Wśród korzyści podkreśla się pozytywny wpływ na środowisko, w szczególności fakt braku emisji zanieczyszczeń podczas produkcji energii elektrycznej. Zarazem turbiny wiatrowe stanowią nowy, obcy element pojawiający się w krajobrazie, mogąc stanowić dla człowieka źródło dodatkowego stresu.

W niniejszym artykule podjęto próbę oceny ocena inwestycji związanych z energetyką wiatrową na przykładzie Polski. Zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego dyskusja została przeprowadzona z uwzględnieniem aspektów: ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, farmy wiatrowe, odnawialne źródła energii, zdrowie

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 113-122

PDF (FULL PAPER)