Sustainable Development and Globalization

Rozwój zrównoważony a globalizacja

Artur Pawłowski

Lublin University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-816 Lublin, Poland
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Abstract

The concept of sustainable development has been formulated at a time when modern humanity gained the technological means to carry out almost any transformation of the world around us, but, at the same time also got lost in the goals that their actions should serve. This is connected with the phenomenon of globalization based on egoistic axiology, the priority of which is the uncompromising pursuit of maximum profit. Fortunately, the other globalization – called inclusive globalization – is possible. It is  based on eco-humanistic axiology, referring to the common good and coherent with sustainable development concept. 

The article presents threats and challenges of the contemporary globalization, looking for the solutions that can make our future sustainable.

Key words: sustainable development, globalization, inclusive globalization, egoistic globalization

Streszczenie

Koncepcja rozwoju zrównoważonego została sformułowana w momencie, gdy współczesny człowiek posiadł środki techniczne umożliwiające niemal dowolne przekształcanie otaczającego świata, ale zarazem zagubił się w celach, którym te działania powinny służyć. Jednym z istotnych czynników jest tu zjawisko globalizacji opartej na aksjologii egoistycznej, której celem jest nieustanne pomnażanie zysków. Ale jest możliwa także inna globalizacja, zwana globalizacją inkluzjonistyczną. Jest ona oparta na aksjologii ekohumanistycznej, odwołującej się do wspólnego dobra i zgodnej z koncepcją rozwoju zrównoważonego.

W artykule przedstawiono zagrożenia i wyzwania związane z globalizacją, poszukując rozwiązań, które mogłyby uczynić przyszłość zrównoważoną.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, globalizacja, globalizacja inkluzjonistyczna, globalizacja egoistyczna

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 5-16

PDF (FULL PAPER)