Opportunities for the Sustainable Development of Rural Areas un Serbia

Wprowadzanie rozwoju zrównoważonego na terenach wiejskich w Serbii

Jasna Cizler

Department for Urban Studies, Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia
E-mail: cizlerj@gmail.com

Abstract

This article discusses current problems in rural Serbia and investigates development opportunities. The intention is to indicate strengths and weaknesses of the present situation and to highlight possible solutions for sustainable development. The results were presented in the form of potential methods for future development and are discussed through several issues: sustainable regional development and sustainable rural development as an alternative to excessive urbanization; cultivating the tradition of the village and development of rural tourism; cultural heritage in the service of sustainable development; building the ecological image of the village through promotion of the local economy and organic farming; and social capital and infrastructure development as factors of sustainable development. The conclusion is that in planning the development of rural areas, villages should be seen as a value and their potentials and regional characteristics should be promoted and used in order to contribute to sustainable development.

Key words: rural development, sustainability, localization, tourism, heritage, agriculture, tradition

Streszczenie

Artykuł omawia problemy występujące na obszarach rolniczych w Serbii. Celem jest określenie silnych i słabych stron takich obszarów i wskazanie możliwych rozwiązań, zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Przeprowadzone badania umożliwiły na wskazanie najlepszych metod postępowania odnoszących się do przyszłego rozwoju, a związanych z zagadnieniami takimi jak: zrównoważony rozwój regionalny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jako alternatywa dla nadmiernej urbanizacji, kultywowanie tradycji i rozwój agroturystyki, dziedzictwo kulturowe, budowa wizerunku ekologicznego wsi poprzez wspieranie lokalnej gospodarki i rolnictwa ekologicznego, kapitał społeczny i rozwój infrastruktury jako czynniki rozwoju zrównoważonego. Otrzymane rezultaty wskazują, że planując rozwój obszarów wiejskich należy dostrzegać ich wartość, wspierać ich potencjał, a poprzez to wprowadzać rozwój zrównoważony.

Słowa kluczowe: Rozwój obszarów wiejskich, zrównoważoność, lokalizacja, turystyka, dziedzictwo, rolnictwo, tradycja

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 85-91

PDF (FULL PAPER)