Megatrends and Sustainable Development

Megatrendy a rozwój zrównoważony

Konrad Prandecki*, Katarzyna A. Nawrot**, Marcin Fronia***, Mirosław Wawrzyński****

*Vistula University, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warsaw, Poland
E-mail: kprand@interia.pl
** Poznan University of Economics, Faculty of International Business and Economics, Department of International Economics, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
E-mail: k.nawrot@ue.poznan.pl
***The Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences,  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw, Poland
E-mail: mojedok@o2.pl
****Young Scientists’ Team of the Future Studies Committee “Poland 2000 Plus”
E-mail: mirwaw_xl@wp.pl

Abstract

The last decades of the twentieth century and the beginning of the third millennium saw the significant acceleration of globalization processes, which has fundamentally changed and is still changing the world order and the face of the Earth. The qualitative changes that affect the nature of today’s global economy require measures necessary for the adjustment to the reality and the specific nature of international relations. This is of particular importance for the principle of sustainable development, which depends on the on-going civilizational change largely shaped by the social expectations. Therefore, the analysis of megatrends in the future civilizational changes becomes essential in the context of the achievement of sustainable development, which is discussed in this article. The discussion focuses on the processes of urbanization, the development of air transport, public networking, institutional changes, and the environment, which have been identified as the key elements of civilizational change in the 2050 horizon, determining sustainable development in its economic, social, and environmental dimension.

Key words: sustainable development, megatrends, urbanization, transport, public networking, institutional changes, environment

Streszczenie

Znaczne przyspieszenie procesów globalizacji obserwowane w ostatnich dekadach XX wieku i na początku trzeciego tysiąclecia zasadniczo zmieniło i zmienia porządek i oblicze świata. Zaistniałe zmiany jakościowe wpływające na naturę współczesnej gospodarki światowej wymagają działań dostosowawczych do dzisiejszych realiów i specyfiki stosunków międzynarodowych. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju, której realizacja uwarunkowana jest zachodzącymi zmianami cywilizacyjnymi ukształtowanymi w dużym stopniu przez oczekiwania społeczne. W związku z tym istoty nabiera analiza megatrendów przyszłych zmian cywilizacyjnych w kontekście wprowadzania zrównoważonego rozwoju w życie, co stało się przedmiotem niniejszego artykułu. Rozważania skoncentrowano wokół procesów urbanizacji, rozwoju komunikacji lotniczej, usieciowienia społeczeństwa, zmian instytucjonalnych oraz środowiska, zidentyfikowanych jako główne czynniki zachodzących zmian cywilizacyjnych w perspektywie roku 2050 i warunkujące tym samym rozwój zrównoważony w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym.

Słowa kluczowe: megatrendy, rozwój zrównoważony, urbanizacja, transport, usieciowienie społeczeństwa, zmiany instytucjonalne, środowisko

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 49-61

PDF (FULL PAPER)